У 2020 – 2021 навчальному році в СНТ кафедри неорганічної та фізичної хімії займаються 12 студентів (10 вітчизняних та 2 іноземні).
За результатами роботи опубліковано 8 тез та зроблено 3 доповіді на Міжнародних конференціях.

Основними науковими напрямками роботи СНТ кафедри є:

  • «Розвиток магнітних нанотехнологій у фармації».
  • «Синтез біологічно активних похідних 3-дихлорметил-1,2,2 – триметилциклопентанкарбонової кислоти».
  • «The structural and temperature transformations of synthesized magnetite nanoparticle.
  • Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості наночастинок феритів для створення магнітокерованих фармацевтичних засобів.
  • Аналіз магнітокерованих наночастинок у складі систем доставки ліків.
  • З’ясування кінетичних закономірностей перебігу реакцій та пергідролізу біологічно-активних речовин та їх застосування у фармацевтичному аналізі.

Активно ведеться робота щодо залучення всіх бажаючих взяти участь у роботі СНТ та продовжувати наукові дослідження за обраною тематикою.

SSC

18 березня 2021 року студенти-члени СНТ кафедри неорганічної та фізичної хімії взяли участь у роботі XXVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Topical issues of new medicines development».

Презентація СНТ кафедри неорганічної та фізичної хімії

Студентський науковий гурток був створений з перших років існування кафедри неорганічної хімії. До роботи наукового гуртка заохочувалися найкращі студенти першого курсу, деякі з яких продовжували свої дослідження й на старших курсах.

Основним напрямком наукових досліджень кафедри був синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних акридину та N-фенілантронілової кислоти з метою виявлення потенційних антимікробних речовин.

Студент Сальніков А.В. (керівник доц. Бризицька А.М.) працював у студентському науковому гуртку протягом усього терміну навчання в університеті (1989-1994 р.). Він синтезував неописані у літературі біологічно активні сполуки у ряді похідних  e-амінокапронової кислоти, хроматографічним та ІЧ-спектроскопічним методом доказував чистоту і достовірність синтезованих сполук, також досліджував їх антимікробну та репаративну активності. У 1993-1994 роках був співавтором тез на студентській науковій конференції, у 1994 р. – співавтором статті наукового фахового журналу. У 1994 році Сальніков А.В.захистив дипломну роботу “Синтез, фізико-хімічні дослідження і біологічна активність похідних e-амінокапронової кислоти ”.

З 1994 року на кафедрі розпочато новий науковий напрямок – використання частинок феритів для одержання магнітокерованих фармацевтичних препаратів, який викликав значний інтерес серед студентів наукового гуртка, за цією темою працювали 42 студента, виконуючи дослідницькі та реферативні роботи.

З 1994 по 1998 р. у СНТ працює студент з Лівану – Нур Еддін Хані Дахер, який у 1998 році захищає дипломну роботу (керівник проф. Левітін Є.Я.).

Найбільший вклад у розвиток цієї теми був внесений доц. Онопрієнко Т.О. Найкращі роботи були виконані під керівництвом Тетяни Олексіївни студентами Калініченко А.І. (2001), Пономарьова Л.М. (2002), Рогозіна О.І.Сергієнко О.І. (2002-2003), Дедусенко А.В. (2004-2007).

Під керівництвом Коваль А.О. було проведено синтез та встановлено якісний та кількісний склад наночастинок феритів студентами Гусаровим В.І. (2004), Бондаренко А.М. (2005), Панковою О.В. (2007, 2008).

image7
Доц. Коваль А.О. та студент Гусаров В.І. у науковій лабораторії кафедри (2004 р.)

Студентка Аліна Дедусенко продовжувала займатися науковими дослідженнями з теми магнітних нанотехнологій у фармації протягом усього терміну навчання в університеті. Захистила дипломну та магістерську роботу (2009 – 2010 р., керівники проф. Безуглий П.О., доц. Ведерникова І.О.).

Студент факультету промислова фармація Тищенко Руслан (керівник доц. Рой І.Д., 2001-2003 р.) проводив дослідження з синтезу магнітних рідин із застосуванням електрохімічної стадії окиснення Fe(II) -> Fe(III). У 2001 році зайняв II місце по секції на студентській конференції, наступного року став співавтором патента.

image6

Розробка способу одержання наночастинок магнетиту за участі студента Тищенка Р.
(2002, керівник доц. Рой І.Д.)

image3

Наукова конференція молодих вчених і студентів НФаУ 2001 р.
Завідувач кафедри проф. Левітін Є.Я., студенти наукового гуртка – Пономарьова Л., Калініченко А., Рогозіна О., Тіщенко Р., Солдатов Д. та їх наукові керівники – Онопрієнко Т.О., Рой І.Д., Турченко Н.В., Ведерникова І.О.

image5

Міжвузівська наукова студентська конференція 2010 р.
Призер засідання секції ст. Орловецька Є.О.  (1 курс Ф-21), керівник ст.викл. Турченко Н.В.).
Тема доповіді: “Ефективність побутового доочищення води за допомогою коагулянта”

Бондар Н.Г. (ст. 1 к. Ф2). Синтез карбонових кислот з 1,2,2-триметилциклопентан­новим фрагментом на основі камфори // Доповідь на міжвузівській студентській науковій конференції, 2013 (керівник доц. Цапко Є.О.).

 Разом із студентами СНТ надруковано майже 30 тез доповідей на студентських наукових конференціях, одержано патент України.

У 2018-2019 навчальному році в СНТ кафедри займаються 18 студентів, що навчаються на 1-4 курсах вітчизняного та іноземного факультетів НФаУ. Члени СНТ виконують дослідження за основними науковими напрямками кафедри, займаються написанням оглядових робіт та беруть активну участь у кафедральних наукових семінарах, зборах студентського наукового гуртка, науково-практичних семінарах та міжнародних конференціях, зокрема: «Topical issues of new drugs development: XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students» (10 квітня 2019 р., НФаУ, Харків) та «Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2019»: LXXIII Международная научно- практическая конференции студентов и молодых учёных (17 – 19 апреля 2019 г., БГМУ, Минск, Беларусь). У 2018-2019 навчальному році за результатами проведених досліджень було опубліковано 6 тез та 1 стаття у фаховому періодичному виданні.

У 2019 – 2020 навчальному році в СНТ кафедри займаються 9 студентів, серед яких здобувачі вищої освіти як першого року навчання так і старших курсів.  За результатами роботи опубліковано 9 друкованих робіт за основними науковими напрямками роботи кафедри: «Розвиток магнітних нанотехнологій у фармації», «Синтез біологічно активних похідних 3-дихлорметил-1,2,2 – триметилциклопентанкарбонової кислоти», «The structural and temperature transformations of synthesized magnetite nanoparticle».

Сучасними напрямками роботи гуртка СНТ кафедри неорганічної хімії є:

  • Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості наночастинок феритів для створення магнітокерованих фармацевтичних засобів.
  • Аналіз магнітокерованих наночастинок у складі систем доставки ліків.
  • Використання неорганічних сполук у косметології.
  • Використання ферментних методів у фармацевтичному аналізі.

Роботами студентів на кафедрі неорганічної хімії керують: проф. Левітін Є.Я., проф. Ведеpнікова І.О., доц. Бризицька А.М., доц. Антоненко О.В., доц. Коваль А.О., доц. Криськів О.С., ст. викл. Турченко Н.В., доц. Цапко Є.О., доц. Ковальська О.В, доц. Чан Т.М., доц. Олексієнко Т.О.

Активно ведеться робота з метою залучення бажаючих взяти участь у роботі СНТ та продовжувати наукові дослідження за тематикою кафедри з подальшим захистом дисертаційних робіт.

Відповідальна за СНТ кафедри к.фарм.н., доц. Ковальська О.В.

Print Friendly, PDF & Email