Наукові публікації за 2018/2019 н.р.

Ознайомитись з повнотекстовими версіями

 1. Blazheyevskiy M.Y., Kovals’ka O.V. Use of enzymes in analytical chemistry.. Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 18-20, 2018) in 2 vol., Vol.1. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2018. – P.105
 2. Blazheyevskiy M.Ye. Colorimetric determination of the acetylcholinesterase inhibitors using the acetylcholincatalyzed oxidation of 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine by hydrogen peroxide. Blazheyevskiy M.Ye., Kovals’ka O.V / Синтез і аналіз біологічно  активних  речовин і лікарських  субстанцій : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О. М. Гайдукевича (12-13 квітня 2018 р.). – Х.: НФаУ, 2018. – 204 с.
 3. Chan Т.М., Levitin Ye.Ya., Kryskiv О.S. Synthesis and properties of some modified magneto-controllability nanosystems for medical purpose / The scientific heritage: Pharmaceutical Science. Vol 3. – №19. – 2018. – Р. 44 – 54
 4. Karpova S. P., Mozgova O. O., Blazheyevskiy M. Ye., Oleksienko T. O. Quantitative assay of peracetic acid in disinfectant “Delakson” by cathodic voltammetry. Asian Journal of Pharmaceutics. 2018. Vol. 12, № 3. S1002–1006.
 5. Levitin Ye. Ya., Vedernykova I.O., Koval A.O., Kryskiv O.S. General and Inorganic Chemistry / Guideline for preparation to the final module control. – Kh.: NUPh, 2018. – 21 p.
 6. Levitin Ye. Ya., Vedernykova I.O., Koval A.O., Kryskiv O.S., Kovalska O.V. Bioactivity of inorganic compounds – Kh.: NUPh, 2018. – 88 p.
 7. Synthesis, Technology and Analysis of Nanoparticles of Barium Hexaferrite for Creation of Magnetically Controlled Drug Delivery Systems / I.A. Vedernykova, A.A. Koval, O.V. Antonenko, T.M. Chan, O.S. Shpychak, M.V. Marchenko // J. Pharm. Sci. & Res. – Vol. 10(8). – 2018. – P. 2122-2124
 8. Tykhonov O.I., Yarnykh Т.G., Tykhonova S.O., Shpychak О.S., Koval V.М., Kryskiv О.S., Chan Т.M., Yuryeva G.B. Mathematical Design of the Experiment in the Development of Technology of Beeswax Obtaining from Propolis / Journal of Global Pharma Technology. – 2018; 10(06):328-338
 9. Ведерникова І.О. Аналіз теплофiзичних властивостей магнiтокерованих засобів для крiотерапiї / І.О. Ведерникова, А.О. Коваль, О.С. Шпичак, А.М. Семенов // Нанотехнології у фармації та медицині: Матер. Української науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (19-20 квітня 2018 року). – X.: 2018. – C. 22–23.
 10. Коваль А.О. Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі / А.О. Коваль, І.О. Ведерникова, О.В. Антоненко // Фармацевтична наука та практика: проблеми , досягнення, перспективи розвитку: Матер. ІІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (27 квітня 2018 року). – X.: 2018. – C. 409.
 11. Левитин Е.Я., Ведерникова И.А., Коваль А.А., Крыськив О.С., Чан Т.М., Антоненко О.В. Биоактивность неорганических соединений. – Х.: НФаУ, 2018. – 84 с.
 12. Левитин Е.Я., Коваль А.А., Крыськив О.С., Антоненко О.В., Цапко Е.А. Общая и неорганическая химия / Методические рекомендации для подготовки к итоговому модульному контролю. – Х.: НФаУ, 2018. – 21 с.
 13. Левітін Є. Я., Бризицька А. М., Клюєва Р. Г. Загальна та неорганічна хімія. – Х.: НФаУ; Золоті сторінки, 2017. – 512 с.
 14. Левітін Є. Я., Ведерникова І. О., Криськів О. С., Коваль А. О., Чан Т. М. Синтез, дослідження та застосування у медицині наночастинок магнітних матеріалів / Науково практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації: збірник наукових праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – с. 166–167.
 15. Левітін Є.Я., Ведерникова І.О., Антоненко О.В., Коваль А.О., Криськів О.С., Бризицька А.М., Турченко Н.В. Загальна та неорганічна хімія. Лабораторний практикум / Навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти фармац. вузів і фармац. фак. мед. вузів III–IV рівня акредитації.– Х., 2017. – 134 с.
 16. Левітін Є.Я., Ведерникова І.О., Коваль А.О., Криськів О.С. Викладання вибіркової дисципліни «Біоактивність неорганічних сполук» на кафедрі неорганічної хімії Національного фармацевтичного університету // Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах (біологія, фізика, хімія, педагогіка, психологія): Матер. X Міжрегіональної науково-методичної інтернет-конференції, 5–6 грудня 2017 р. – Харків : МіФ, 2017. – C. 98 – 100
 17. Левітін Є.Я., Коваль А.О., Ковальська О.В., Криськів О.С. Загальна та неорганічна хімія / Методичні рекомендації для викладачів. – Х.: НФаУ, 2018. – 37 с.
 18. Левітін Є.Я., Коваль А.О., Криськів О.С. Загальна та неорганічна хімія / Методичні рекомендації до підсумкового модульного контролю. – Х.: НФаУ, 2018. – 21 с.
 19. Левітін Є.Я., Криськів О.С., Чан Т.М. Особливості створення дистанційного курсу з вибіркової дисципліни «Біоактивність неорганічних сполук» / Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матер. ІІ наук.-практ. інтернет-конф. з між-нар. участю, м. Харків, 27 квітня 2018 р. / ред. кол. : О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – C. 412–413.
 20. Левітін Є.Я., Криськів О.С., Чан Т.М., Антоненко О.В. Магнітокеровані нанокомпозити з комбінованими покриттями силіційорганічними сполуками / Нанотехнології у фармації та медицині : матер. ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (19-20 квітня 2018 р., м. Харків). – X. : НФаУ, 2018. – C. 42.
 21. Левітін Є.Я., Чан Т.М., Криськів О.С., Ярошенко А.О. Встановлення середнього розміру наночастинок зразка Ag@Fe3O4 методом скануючої електронної мікроскопії / Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О. М. Гайдукевича (12-13 квітня 2018 р.). – Х. : НФаУ, 2018. – С. 235.
 22. Лисовец Е.В., Сапожников А.В., Сапожникова И.Н., Огнивенко Е.В., Левитин Е.Я. Современные нанотехнологические аспекты лечения хронического тонзиллита / Журнал вушних, носових і горлових хвороб. №3-с, 2018, –с. 63-64
 23. Ситнік К.М. Дослідження взаємодії 4-гідроксикумарину з хлорангідридом 2-хлоро-2,2-дифенілоцтової кислоти з метою створення нових біологічно активних сполук на основі похідних бензилової кислоти / К.М.Ситнік, С.В. Колісник, Т.В. Шпичак, Є.О. Цапко // Збірник праць Міжнародної науково-практичної конф. «Промислова фармація: етапи становлення та майбутнє» (Харків, 29-30 вересня 2017 р.) – Харків: НФаУ, 2017. – С. – 110-111.
 24. Ситнік К.М. Дослідження протимікробної дії N’-ариліден-2-оксо-3,3-дифеніл-2,3-дигідро-1Н-тієно-[3,4-b]піролл-6-карбогідразидів / К.М.Ситнік, Т.П. Осолодченко., С.В. Колісник, Є.О. Цапко // Тези доп. Всеукраїнської науково-практичної конф. з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю з дня народження д. ф. н., проф. О. М. Гайдукевича (Харків, 12-13 квітня 2018 р.) – Харків: НФаУ, 2018. – С. – 105.
 25. Сытник К.М., Простой синтез новых гетероциклических соединений лактонной природы на основе бензиловой кислоты / К.М. Сытник, С.В. Колесник, В.П. Мороз, Е.А.Цапко // Материалы республиканской научнопрактической конференции «Фармация: наука, образование, инновации и производство» (с международным участием) (Тошкент, 11 октября 2017 р.) – Тошкент: Тошкентский фармацевтический институт, 2017. – С. – 308-309.
 26. Тихонов А.И., Ярных Т.Г., Шпичак О.С., Крыськив О.С. Проблемы разработки состава и изучение действия жировых кремов в косметологии / Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченій 150 річчю з дня народження видатного гістолога та ембріолога, завідувача кафедр Новоросійського і Софійського університетів, професора Олександра Федоровича Маньківського та Дню Фармацевта, м. Одеса, 21 вересня 2018 р. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2018. – С. 69 – 77.
 27. Фізична та колоїдна хімія : методичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю якості самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання / В. І. Кабачний, Т. О. Томаровська, О. О. Мозгова, Т. О. Олексієнко. – Х. : НФаУ , 2018. – 26 с.
 28. Цапко Є.О. Синтез біологічно активних похідних хінзолін-4(3Н)-ону з 1,2,2-триметилциклопентановим фрагментом у другому положенні / Є.О. Цапко, К.М. Ситнік // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю з дня народження д. ф. н., проф. О. М. Гайдукевича (Харків, 12-13 квітня 2018 р.) – Харків: НФаУ, 2018. – С. – 125.
 29. Чан Т.М., Ведерникова І.О., Криськів О.С., Шпичак О.С., Шпичак А.О. Перспективи використання нанокомпозиту Ag@Fe3O4, як магнітного наповнювача при розробці лікарських нанопрепаратів / Нанотехнології у фармації та медицині : матер. ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнар. участю (19-20 квітня 2018 р., м. Харків). – X. : НФаУ, 2018. – C. 91–93.
 30. Чан Т.М., Левітін Є.Я., Криськів О.С., Біловол А.М. Спосіб кріологічного видалення та лікування новоутворень шкіри. Патент України на винахід № 116245 Публ. 26.02.2018., бюл. №4.
 31. Шпичак О.С., Тихонов О.І., Чан Т.М., Ведерникова І.О., Криськів О.С. Теоретичне обґрунтування складу композиту Ag@Fe3O4 для створення керованого магнітного лікарського засобу / Нанотехнології у фармації та медицині : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (19-20 квітня 2018 р., м. Харків). – X. : НФаУ, 2018. – C. 102–104.
Print Friendly, PDF & Email