Левітін Є.Я.Левітін Євген Якович – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри неорганічної та фізичної хімії

Левітін Є.Я. Левітін Є.Я. Левітін Є.Я.

Левітін Є.Я. народився у 1951 р. у м. Харкові. Після закінчення середньої школи працював електрослюсарем на 8-ДПЗ. У 1969 році вступив до Харківського фармацевтичного інституту, який у 1974 році закінчив з відзнакою. З 1975 по 1978 рік навчався в аспірантурі на кафедрі фармацевтичної хімії ХФІ. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 15.00.02-фармацевтична хімія та фармакогнозія за темою “Синтез, будова та біологічна активність 7-нітро- і 7-аміноакридинів”.

Після захисту дисертації коло наукових досліджень Левітіна Є.Я. розширилося. Об’єктами його досліджень стали не тільки похідні акридину, а й напівпродукти для його синтезу – бензойні та N-фенілантранілові кислоти. Наслідком цих досліджень став розроблений ним препаративний метод синтезу N-фенілантранілових кислот та лікарський препарат анальбен, який має високу аналгетичну та протизапальну активність і пройшов другу фазу клінічних випробувань. Нагороджений знаком «Изобретатель СССР».

У 1982 році Левітін Є.Я. одержав звання доцента, а з 1994 року займає посаду завідувача кафедри неорганічної хімії Національного фармацевтичного університету.

Левітін Є.Я. – фундатор наукового напрямку в Україні – використання магнітних рідин у медицині. Результатом наукових досліджень стала розробка нового магнітокерованого рентгеноконтрасного засобу, який за рентгеноконтрастністю у 1,55 разів перевищує традиційні засоби та за рахунок магнітокерованості дає можливість контрастувати будь-які ділянки шлунку та інших порожнин людини. Розроблена та запатентована мазь з магнетитом та метод лікування гнійно-запальних захворювань, який дозволяє очищувати рани без використання додаткових засобів, що посилює лікувальний ефект на 20% та скорочує термін одужання. Під керівництвом Є.Я. Левітіна також розроблена магнітокерована м’яка лікарська форма для використання в оторингології при лікуванні запальних захворювань глотки та мигдаликів. Ефективне консервативне лікування з використанням цієї лікарської форми усуває(зменшує) необхідність прийому лікарських засобів внутрішньо, що сприяє збільшенню фармакотерапевтичного ефекту та є більш безпечним і раціональним.

Велику увагу Левітін Є.Я. приділяє впровадженню результатів наукових розробок у медицину. Створено ТУ на магнетит медичного призначення, що дозволяє вперше на теренах СНД розробляти і впроваджувати магнітні лікарські засоби, що містять магнетит. Розроблено АНД на високодисперсний барій гексаферит, що дає можливість у подальшому впровадити нові магнітокеровані рентгеноконтрастні засоби.

З 2017 року Є.Я. Левітін – голова оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю “Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині”, яка проводиться на кафедрі неорганічної хімії НФаУ.

Левітін Є.Я. співавтор Програми з неорганічної хімії для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти III – IV рівнів акредитації, автор підручника та практикуму “Загальна та неорганічна хімія” для студентів вищих фармацевтичних закладів (2000, 2003), автор підручника “Общая и неорганическая химия” для студентів вищих фармацевтичних закладів (2002), автор підручника “General and inorganic chemistry” (2009) з грифом МОЗ України та Посібника з хімії для вступників до Вузів (2006, 2008) з грифом МОН України. У 2018 р. видано Національний підручник «Загальна та неоргпанічна хімія» та підручник «Медична хімія» (з грифом МОН України).

У червні 2004 року Левітін Є.Я. у Московській медичній академії ім. І.М.Сеченова захистив докторську дисертацію на тему “Синтез та біологічна активність похідних галогенбензойних кислот та акридинів, створених на їх основі” за спеціальністю 15.00.02. У 2005 році присвоєно звання професора.

Автор понад двісті друкованих праць, у тому числі 20 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. За багаторічну працю та значний внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджений Дипломом першого обласного конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена” (2000), Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2001), Дипломом III ступеня “Наука Харківщини – 2002” у номінації “Прикладні роботи”, Дипломом у номінації “Підручники” та Почесною грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2005). У 2010 році занесений до “Золотої книги пошани НФаУ”. У 2011 році за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у справу підготовки фахівців фармації України нагороджений Почесною грамотою НФаУ, у 2014 році за плідну науково-дослідну роботу нагороджений Почесною грамотою НФаУ.

Громадська діяльність.

Левітін Є.Я. з 2007 року очолював ЦМР НФаУ, а з 2014 року – заступник голови Центральної методичної ради університету. Член апробаційної ради НФаУ зі спеціальності 14.03.05 –Фармакологія.

Наукова школа.

Підготував 1 доктора (Ведерникова Ірина Олексіївна «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості наночастинок феритів для створення магнітних фармацевтичних засобів», 2013) та 3 кандидатів фармацевтичних наук (Ведерникова Ірина Олексіївна «Синтез, властивості та біологічна активність магнетиту і магнітокерованої рідини», 2006; Коваль Алла Олександрівна «Синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей феритів як компонента магнітокерованих лікувальних та діагностичних засобів», 2009, Чан Тетяна Михайлівна “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості магнітокерованого нанокомпозиту Ag@Fe3O4”, 2017).

Підручники

 1. Левітін Є. Я., Турченко Н. В., Криськів О. С., Антоненко О. В. Медична хімія: підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика» / за ред. проф. Є. Я. Левітіна. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2018. – 376 с.
 2. Левітін Є. Я., Бризицька А. М., Клюєва Р. Г. Загальна та неорганічна хімія. – Х.: НФаУ; Золоті сторінки, 2017. – 512 с.
 3. Біологічна хімія: підручник / Павловська Л.Ф., Дуденко Н.В., Левітін Є.Я. та ін.. – Суми: Університетська книга, 2011. – 510 с.
 4. Фізіологія харчування: підручник / Павловська Л.Ф., Дуденко Н.В., Левітін Є.Я. та ін.) – Суми: Університетська книга, 2011. – 473с.
 5. Левiтін Є.Я. Загальна та неорганічна хімія підручник / Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. – Х: Прапор, Видавництво НФАУ, 2009. – 464с.
 6. Levitin Ye.Ya. General and inorganic chemistry: Textbook for students of higher schools / Levitin Ye.Ya., I.O.Vedernikova. – Kharkiv: Publishing House NUPH: Golden Pages, 2009. – 360p.
 7. Черних В.П. Хімія. Посібник для вступників до вузів / Черних В.П., Левітін Є.Я., Турченко Н.В. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 368с.
 8. Левітін Є.Я. Загальна та неорганічна хімія підручник / Левітін Є.Я., Левитин Е.Я. Общая и неорганическая химия / Левитин Е.Я., Бризицкая А.Н., Клюева Р.И. – Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2003. – 536 с.
 9. Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. – Х: Прапор, Видавництво НФАУ, 2000. – 464с.

Навчальні посібники.

 1. Левитин Е.Я., Ведерникова И.А., Коваль А.А., Крыськив О.С., Чан Т.М., Антоненко О.В. Биоактивность неорганических соединений. – Х.: НФаУ, 2018. – 84 с.
 2. Levitin Ye. Ya., Vedernykova I.O., Koval A.O., Kryskiv O.S., Kovalska O.V. Bioactivity of inorganic compounds – Kh.: NUPh, 2018. – 88 p.
 3. Левітін Є.Я., Ведерникова І.О., Антоненко О.В., Коваль А.О., Криськів О.С., Бризицька А.М., Турченко Н.В. Загальна та неорганічна хімія. Лабораторний практикум / Навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти фармац. вузів і фармац. фак. мед. вузів III–IV рівня акредитації.– Х., 2017. – 134 с.
 4. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студ. спец. «Клінічна фармація»і «Технологія парфумерно-косметичних засобів» / Ведернікова І.О., Антоненко О.В., Коваль А.О., Криськів О.С. – Х.:, 2016. – 120 с.
 5. Медична хімія. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студ. вищ. фармац .навч. закл. / Бризицька А.М., Рой І.Д., Турченко Н.В., Криськів О.С., Катречко О.О. – Х.: 2016, – 80 с.
 6. Фізіологія харчування. Практикум: навчальний посібник / [Павловська Л.Ф., Дуденко Н.В., Левітін Є.Я. та ін.] – Суми: Університетська книга, 2012.– 152 с.
 7. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студ. вищ. фар мац .навч. закл. / Антоненко О.В., Бризицька А.М., Ведерникова І.О., Онопрієнко Т.О., Рой І.Д., Турченко Н.В., Цихановська І.В., Коваль А.О., Криськів О.С., Катречко О.О. – Х.: НФаУ : Золоті сторінки, 2012. – 148с.
 8. Общая и неорганическая химия: учебн. пособ. для студ. уровневого образования фармац. вузов и фармац. фак. мед. вузов III – IV уровня аккредитации / Антоненко О.В., Бризицкая А.Н., Ведерникова И.А., Катречко Е.А., Оноприенко Т.А., Рой И.Д., Турченко Н.В., Цихановская И.В. – Х.: Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2012. – 219с.
 9. Біологічна хімія. Практикум: навчальний посібник / [Павловська Л.Ф., Дуденко Н.В., Левітін Є.Я. та ін.] – Суми: Університетська книга, 2011.– 6 с.
 10. Русский язык. Пособие для иностранных студентов 1 курса (изучающих чтение на материале текстов по неорганической химии) / Е.Я.Левитин, Г.В.Аргунова, Л.А.Субота, И.Д.Рой. – Харьков: Изд-во НФаУ: «Золотые страницы», 2006. – 232с.
 11. Практикум з загальної та неорганiчної хiмiї / Левiтін Є.Я. Клюєва Р.Г. Бризицька А.М. та iн. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 112с.
 12. Левітін Є.Я., Клюєва Р.Г., Рой І.Д. Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту. Крок Фармація. – Навчальне видання МОЗ України, 2003. – 20с.
 13. Левітін Є.Я., Турченко Н.В. Демонстраційний експеримент на лекціях із загальної та неорганічної хімії: Навчальний посібник. – Х.: Вид-во НФаУ, 2002. – 44с.
 14. Левитин Е.Я., Рой И.Д., Катречко Е.А. Неорганическая химия. Учебно-методическое пособие для студентов факультета заочной (дистанционной) формы обучения. – Х.: НФАУ, 2001 – 77с.

Методичні рекомендації

 1. Левітін Є.Я., Коваль А.О., Ковальська О.В., Криськів О.С. Загальна та неорганічна хімія / Методичні рекомендації для викладачів. – Х.: НФаУ, 2018. – 37 с.
 2. Левитин Е.Я., Коваль А.А., Крыськив О.С., Антоненко О.В., Цапко Е.А. Общая и неорганическая химия / Методические рекомендации для подготовки к итоговому модульному контролю. – Х.: НФаУ, 2018. – 21 с.
 3. Левітін Є.Я., Коваль А.О., Криськів О.С. Загальна та неорганічна хімія / Методичні рекомендації до підсумкового модульного контролю. – Х.: НФаУ, 2018. – 21 с.
 4. Порядок підготовки до видання навчально-методичної літератури: методичні рекомендації / А.А.Котвицька, С.В.Огарь, О.М.Котенко, Є.Я.Левітін та ін. – Х.: НФаУ, 2016. – 36 с.
 5. Levitin Ye. Ya., Vedernykova I.O., Koval A.O., Kryskiv O.S. General and Inorganic Chemistry / Guideline for preparation to the final module control. – Kh.: NUPh, 2018. – 21 pЛевітін Є.Я., Клюєва Р.Г., Рой І.Д. Збірник тестових завдань для ліцензійного іспиту. Крок 1. Фармація. – Навчальне видання МОЗ України, 2003. – 20 с.

Патенти

 1. Спосіб кріологічного видалення та лікування новоутворень шкіри. Патент України на винахід № 116245 Публ. 26.02.2018., бюл. №4. Чан Т.М., Левітін Є.Я., Криськів О.С., Біловол А.М.
 2. Пат. № 117980 Україна, МПК (2017.01) А61К 31/00, А61Р 25/042006.01, А61Р 29/00. Застосування тетраамідокалікс[4]аренів з фармакофорними групами 2,4-дихлорбензойної кислоти як засобу з аналгетичною активністю / І.С. Чекман, Є.Я. Левітін, Г.О. Сирова та ін.; заявн. Харківський національний медичний університет. – № u 2017 02375; заявл. 14.03.2017; опубл. 10.07.2017; Бюл. № 13. – 4 с.
 3. Спосіб одержання магнітного нанокомпозиту Ag@Fe3O4з острівковим покриттям. Пат. №111106 Україна МПК (2016.01) C01G5/00, C01G49/00. / Т.М. Чан, Є.Я. Левітін, О.С. Криськів (Україна); Національний фармацевтичний університет – № а 2014 07877; заявл. 14.07.2014; опубл. 25.03.2016, Бюл. № 6. – 7 c.
 4. Спосіб кількісного визначення складу магнітокерованого нанокомпозиту. Пат. № 105619 Україна МПК (2016.01) G01N 31/16, C01G 5/00, C01G 49/08 B82Y 30/00. Ag@Fе3O4Т.М. Чан, Є.Я. Левітін, О.С. Криськів, К.І. Проскуріна (Україна); Національний фармацевтичний університет – № u 2015 09848; заявл. 12.10.2015; опубл. 25.03.2016, Бюл. № 6. – 7 c.
 5. Пат. 95222 Україна, МПК (2014.01) C01G5/00, C01G49/00. Спосіб одержання магнітного нанокомпозиту Ag@Fe3Oз острівковим срібним покриттям / Левітін Є. Я., Чан Т. М., Криськів О. С. Національний фармацевтичний університет – № u2014 07878; заявл. 14.07.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23. – 5 c.
 6. Пат. 66526 Україна, МПК А61N2/06 (2006.01), А61N 2/12, (2006.01), G01N 33/15 (2006/01) Спосіб визначення цитотоксичної дії лікарських засобів з магнітокерованими властивостями / Коваль А. О., Левітін Є. Я., Малоштан Л. М. (Україна); Нац. Фарм. унiверситет. – № u2011 07008; Заявл. 03.06.2011; Опубл. 10.01.2012, Бюл.№ 1. – 8c.
 7. Пат. 94268 Україна, МПК (2006) А61К 9/06, А61N 2/06, A61P 11/04. Спосіб лікування запальних захворювань мигдаликів і глотки та фіксуюча пов’язка для його здійснення / Левiтiн Є. Я., Ведерникова І. О., Дмитрiєвський Д. І., Журавльов А. С., Ященко М. І., Одарюк І. О.; заявник та власник патенту НФаУ. – № а2009 00054; заявл. 05.01.2009; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8. – 8c.
 8. Пат. 65664 Україна, МПК А61 N 2/06, А61N 2/12. Нанонаповнювач цинк ферум (ІІ) ферит для лікарських засобів з магнітокерованими властивостями / Ведерникова І. О., Левiтiн Є. Я., Коваль А. О., Сизова З. І., Фаталієва А. В.; заявник та власник патенту НФаУ. – № u 2011 06597; заявл. 26.05.11; опубл. 12.12.11, Бюл. № 23. – 8с.
 9. Пат. 92223 Україна, МПК(2009) А61К9/06, А61К 33/26, A61P43/00 Магнітокерований засіб для кріогенної терапії / Коваль А. О., Левiтiн Є. Я., Ведерникова І. О., Онопрієнко Т. О. (Україна); Нац. Фарм. унiверситет. – № а2008 13774; Заявл. 01.12. 2008; Опубл. 11.10.2010, Бюл.№ 19. – 6c.
 10. Пат. 90577 Україна, МПК (2009) А61К 49/04 Магнітокерований рентгеноконтрастний засіб / Левiтiн Є. Я., Коваль А. О., Онопрієнко Т. О., Ведерникова І. О., Алтухов О. Л.; заявник та власник патенту НФаУ. – № а2008 09837; заявл. 28.07.2008; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9. – 8с.
 11. Пат. 92224 Україна, МПК(2009) А61K 9/06, А61К 33/26, А61Р 11/04 (2006.01). Магнітна мазь для лікування запальних захворювань глотки та мигдаликів / Левiтiн Є. Я., Дмитрiєвський Д. І., Ведерникова І. О., Журавльов А. С., Ященко М. І., Одарюк І. О.; заявник та власник патенту НФаУ. – № а2008 13778; заявл. 01.12.2008; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. – 8c.

Професор Є. Я. Левітін викладає дисципліни «Загальна та неорганічна хімія», «Біоактивність неорганічних сполук» для студентів І курсу усіх спеціальностей. Після закінчення з відзнакою київських держаних курсів іноземних мов “Інтерлінгва” (2001) викладає загальну та неорганічну хімію англійською мовою.

Print Friendly, PDF & Email