1974–1986 – проблеми синтезу та вивчення тонкої структури похідних акридину, дослідження залежності біологічної активності від розташування та природи замісників для спрямованого синтезу біологічно активних сполук.

1986–1993 – синтез гетерилпохідних бензойної кислоти та акридинів, створених на їх основі, дослідження фізико-хімічних та медико-біологічних властивостей одержаних сполук.

З 1994 р. – проф. Є.Я. Левітін започаткував новий науковий напрям – «Нанотехнологічні аспекти використання магнітних рідин у фармації та медицині». За цим напрямком захищені 1 докторська (Ведерникова І. О. «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості наночастинок феритів для створення магнітних фармацевтичних засобів» (2013) і 3 кандидатські (Ведерникова І. О. «Синтез, властивості та біологічна активність магнетиту і магнітокерованої рідини» (2006), Коваль А. О. «Синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей феритів як компонента магнітокерованих лікувальних та діагностичних засобів» (2009), Чан Т. М. “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості магнітокерованого нанокомпозиту Ag@Fe3O4” (2017)) дисертації.

З 2019 р. –доцент Клименко Ліна Юріївна: хіміко-токсикологічні дослідження біологічно активних речовин та лікарських засобів; розробка підходів до валідації біоаналітичних методик; розробка тандемних методик визначення лікарських речовин з використанням оптичних методів аналізу. За цим напрямком захищені 3 дисертації.

Майже з перших років існування кафедри працює СНТ, до роботи якого заохочуються найкращі студенти першого курсу, деякі з них продовжують свої дослідження й на старших курсах. Науковцями СНТ надруковано 21 тезу доповідей на студентських наукових конференціях, одержано патент України.

Сумарний індекс Гірша співробітників кафедри (Scopus) – 30. Сумарна кількість документів, які індексуються (Scopus) – 90. Сумарна кількість цитувань (Scopus) – 120.

Створено лікарські препарати (Анальбен, Анальбен-Ретард, Магнітокеровані мазі для застосування в отоларингології та ін.) різної фармакологічної дії.

Наукові напрямки:

Співробітники кафедри захистили 6 докторських та 25 кандидатських дисертацій.
СНТ кафедри.
Аспіранти та здобувачі.

Науковий напрям проф. М.Є. Блажеєвського: дослідження кінетичних закономірностей, встановлення механізмів пероксикислотного окиснення та пергідролізу у водному і спиртовому середовищі, опрацювання кінетичних (хемілюмінесцентних) методів аналізу. Виконується докторська дисертації Ковальська Олена Василівна “Визначення четвертинно-амонійних сполук кінетико-фотометричним методом за їх антихолінестеразною активністю”.

Науковий напрям проф. В.І. Кабачного: цілеспрямований пошук біологічно активних речовин (БАР), технологій та систем підвищення стійкості організму до впливу агресивних факторів навколишнього середовища; виділення, синтез, напівсинтез, ідентифікація; вивчення фізико-хімічних властивостей та реакційної здатності; дескрипторно-статистичне прогнозування та комп’ютерне моделювання БАР; розроблення оригінальних препаратів.

Науковий напрям проф. Є.Я. Левітіна:  «Нанотехнологічні аспекти використання магнітних рідин у фармації та медицині».

Науковий напрям проф. О.О. Маміної: хіміко-токсикологічний аналіз АФІ основного та кислотного характеру в біологічному матеріалі.

Відповідальний за наукову роботу проф. Блажеєвський М.Є.

Print Friendly, PDF & Email