Ознайомитись з повнотекстовими версіями

Статті у закордонних виданнях

 1. Blazheyevskiy, M. Ye. The determination of benzalconium chloride in eye drops / M. Ye. Blazheyevskiy, O. V. Kovalska // Ars Pharmaceutica. – 2019. – Vol. 60 (2). – P. 79 – 84.

Статті у вітчизняних виданнях

 1. Зубченко, Т. М. Дослідження впливу допоміжних речовин на технологічні властивості нанокапсульних мас / Т. М. Зубченко, К. П. Ромась, О. В. Антоненко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – С. 229 – 236.
 2. Розробка та валідація ензимної кінетико-фотометричної методики визначення залишкових кількостей деквалінію хлориду на поверхні фар-мацевтичного обладнання / М. Є. Блажеєвський, О. В. Ковальська, Є. О. Цапко, Д. Д. Шаповаленко / Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2019. – Т. 17, вип. 3 (67). – C. 35 – 42.

Статті у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних

 1. Blazheyevskiy, M. Ye. The determination of benzalconium chloride in eye drops / M. Ye. Blazheyevskiy, O. V. Kovalska // Ars Pharmaceutica. – 2019. – Vol. 60 (2). – P. 79 – 84. (Web of Science Core Collection)
 2. Розробка та валідація ензимної кінетико-фотометричної методики визначення залишкових кількостей деквалінію хлориду на поверхні фар-мацевтичного обладнання / М. Є. Блажеєвський, О. В. Ковальська, Є. О. Цапко, Д. Д. Шаповаленко / Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2019. – Т. 17, вип. 3 (67). – C. 35 – 42. (Index Copernicus)

Тези у закордонних виданнях

 1. Левітін, Є. Я. Принципові підходи до викладання загальної та неорганічної хімії у Національному фармацевтичному університеті / Є. Я. Левітін, А. М. Бризицька, Т. О. Олексієнко // Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference, June 25, 2019, Warsaw. – Vol. 2. – Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2019. – P. 14 – 16.
 2. Технології модерації як соціальна складова у викладанні дистанційного курсу «Загальна та неорганічна хімія» / Т. М. Чан, А. О. Коваль, О. С. Криськів, О. В. Антоненко / Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: Proceedings of the XI International Scientific and Practical Conference, March 22, 2019, Warsaw. – Vol. 2. – Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2019. – P. 66 – 70.
 3. Леонова, Я. И. Использование хитозан-альгинатных наночастиц в терапии акне / Я. И. Леонова, О. В. Антоненко / Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2019: сборник тезисов докладов LXXIII Международной научно-практической конференции студен-тов и молодых учёных. – Минск: БГМУ, 2019. – С.
 4. Перспективы использования нанотехнологий в лечении ВИЧ-СПИДа / А. Ю. Михайловская, О. С. Крыськив / Актуальные проблемы совре-менной медицины и фармации – 2019: сборник тезисов докладов LXXIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных. – Минск: БГМУ, 2019. – С. 710.
 5. Oleksiienko, T. O. The analgesic activity studying of 2,7-dichloro-4-methylquinoline-6-sulfamides derivatives / T. O. Oleksiienko // Universum N V: Proceedings of International scientific conference, January 12, 2019, San Francisco. – San Francisco: Lulu Press, 2019. – P. 53 – 55.

Тези у вітчизняних виданнях

 1. Левітін, Є. Я. Форми контролю знань студентів із загальної та неорганічної хімії у Національному фармацевтичному університеті / Є. Я. Левітін, А. М. Бризицька, Т. О. Олексієнко // Природнича наука і освіта: сучасний стан і перспективи розвитку: тези доп. ІІ Міжнарод-ної науково-практичної конференції, 20 – 22 вер. 2019 р., Харків. – Харків: ХНПУ, 2019. – С. 120 – 122.
 2. Деякі аспекти використання наночастинок металів у медицині та косметології / Є. Я. Левітін, О. С. Криськів, Т. М. Чан, О. С. Шпичак, О. Г. Башура, О. С. Кран, Т. В. Мартинюк, С. Г. Бобро / Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 19 квіт. 2019 р., Харків. – Xарків: НФаУ, 2019. – С. 41 – 42.
 3. Актуальність використання наночастинок срібла у медицині / Є. Я. Левітін, О. С. Криськів, О. С. Шпичак, А. Ю. Михайловська, А. М. Семе-нов, А. О. Шпичак / Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 19 квіт. 2019 р., Харків. – Xарків: НФаУ, 2019. – С. 43 – 45.
 4. Чан, Т. М. Перспективи використання магнітокерованого нанокомпозиту Ag@Fe3O4 у поверхневому плазмонному резонансі / Т. М. Чан, О. С. Криськів, Є. Я Левітін / Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інте-рнет-конференції з міжнародною участю, 19 квіт. 2019 р., Харків. – Xарків: НФаУ, 2019. – С. 79 – 80.
 5. Дослідження магнітокерованих наносистем для застосування у фармації та медицині / Є. Я. Левітін, І. О. Ведерникова, О. С. Криськів, Т. М. Чан, А. О. Коваль, О. В. Антоненко // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конфе-ренції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, 19 – 20 вер. 2019 р., Харків. – Т. 2. – Харків: НФаУ, 2019. – C. 20 – 21.
 6. Vedernykova, I. O. «Shell model» for analysis barium hexaferrite nanoparticles / I. O. Vedernykova, А. О. Koval, V. A. Koval / Нанотехнології і нано-матеріали у фармації та медицині: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 19 квіт. 2019 р., Харків. – Xарків: НФаУ, 2019. – С. 16 – 17.
 7. Ведерникова, І. О. Встановлення умов синтезу наночастинок магнетиту методом хімічної конденсації / І. О. Ведерникова, О. В. Антоненко, Т. В. Шпичак // Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 19 квіт. 2019 р., Харків. – Xарків: НФаУ, 2019. – С. 25 – 26.
 8. Gavura, D. R. Colloidal silver in cosmetology / D. R. Gavura, А. О. Koval // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVI Міжнар. наук.-практ. конф. молод. учен. та студ., 10 – 12 квіт. 2019 р., Харків. – Харків: НФаУ, 2019. – С. 111.
 9. Borysenko, I. V. The use of chemical compounds of potassium in cosmetology / I. V. Borysenko, А. О. Koval // Topical issues of new medicines devel-opment: матеріали XXVI Міжнар. наук.-практ. конф. молод. учен. та студ., 10 – 12 квіт. 2019 р., Харків. – Харків: НФаУ, 2019. – С. 191 – 192.
 10. Lange, V. I. Effect of sulfur on the skin / V. I. Lange, А. О. Koval // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVI Міжнар. наук.-практ. конф. молод. учен. та студ., 10 – 12 квіт. 2019 р., Харків. – Харків: НФаУ, 2019. – С. 196.
 11. Цапко, Є. О. Синтез нових гетероциклічних похідних (±)камфорної кислоти на основі 1-(α-камфороїл)тіосемікарбазиду / Є. О. Цапко, К. М. Ситнік // Львівські хімічні читання 2019: збірник наукових праць XVІІ наукової конференції, 2 – 5 черв. 2019 р., Львів. – Львів, 2019. – С. 381.
 12. Дослідження реакції взаємодії галогенангідридів α-хлоркарбонових кислот з циклічними енолбінуклеофілами / К. М. Ситнік, Д. О. Лега, Є. І. Сюмка, Д. В. Левашов, С. В. Колісник, Є. О. Цапко // Матеріали XXV Української конференції з органічної хімії, 16 – 20 вер. 2019 р., Луцьк. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019. – C. 229.
 13. Синтез, дослідження біологічної активності похідних на основі 2-оксо-3,3-дифеніл-2,3-дигідро-1Н-тіено-[3,4-b]пірол-6-карбонової кислоти / К. М. Ситнік, Є. І. Сюмка, Д. В. Левашов, Д. О. Лега, С. В. Колісник, Є. О. Цапко, Т. П. Осолодченко / Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фарма-цевтичного працівника України, 19 – 20 вер. 2019 р., Харків. – Т. 1. – Харків: НФаУ, 2019. – C. 54 – 55.
 14. Аristova, M. A. Colorimetric determination of QAC based on its inhibititory effect on holinesterase / M. A. Аristova, O. V. Koval’ska, M. Ye. Blazheyev-skiy // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVI Міжнар. наук.-практ. конф. молод. учен. та студ., 10 – 12 квіт. 2019 р., Харків. – Харків: НФаУ, 2019. – С. 78 – 80.
 15. Shapovalenko, D. D. A new enzyme-kinetic photometric method for determination of the dequalinium chloride / D. D. Shapovalenko, O. V. Kovalska, M. Ye. Blazheyevskiy Topical issues of new medicines development: матеріали XXVI Міжнар. наук.-практ. конф. молод. учен. та студ., 10 – 12 квіт. 2019 р., Харків. – Харків: НФаУ, 2019. – С. 100.
 16. Блажеєвський, М. Є. Кінетико-фотометричне ензимне визначення декваліній хлориду у таблетках для розсмоктування «Амілар» / М. Є. Блажеєвський, О. В. Ковальська // Хімічні Каразінські читання – 2019 (ХКЧ’19): тези доп. ХІ Всеукраїнської наукової конференції сту-дентів та аспірантів, 22 – 24 квіт. 2019 р., Харків. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – С. 52 – 53.
 17. Залежність біологічної активності елементів від електронної будови їх атомів / А. М. Бризицька, О. А. Бризицька, Т. О. Олексієнко, Н. В. Тур-ченко // Природнича наука і освіта: сучасний стан і перспективи розвитку: тези доп. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 22 вер. 2019 р., Харків. – Харків: ХНПУ, 2019. – С. 46 – 49.
 18. Seyedeh, A. K. Role of d-elements in biochemical processes / A. K. Seyedeh, A. N. Bryzytska // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVI Міжнар. наук.-практ. конф. молод. учен. та студ., 10 – 12 квіт. 2019 р., Харків. – Харків: НФаУ, 2019. – С. 213 – 214.
Print Friendly, PDF & Email