Навчально-методична література

Сайт дистанційного навчання НФаУ

Бібліотека НФаУ

Навчальні посібники, затверджені колегіальними органами НФаУ (ЦМР, Вченою радою)

 1. Основи кількісних розрахунків у фармації: навч. посіб. для аудиторної та самостійної роботи для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація Левітін Є.Я., Ведерникова І.О., Криськів О.С., Коваль А.О., Чан Т.М., Антоненко О.В., Ковальська О.В., Цапко Є.О.. – Х. : НФаУ, 2021.– 76 с.
 2. Fundamentals of Quantitative Calculations in Pharmacy. Training manual for in-class and individual work of students /Ya. Levitin, I.O. Vedernikova, O.S. Kryskiv, A.O. Koval, O.V. Antonenko, O.V. Kovalska, Ye.O. Tsapko, T.M. Chan. – Kharkiv, 2021. – 63 p.
 3. Медична хімія. Лабораторний практикум: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти фармац. вузів і фармац. фак. мед. вузів III–IV рівня акредитації /Голік М.Ю., Левітін Є.Я., Ведерникова І.О., Криськів О.С, Ковальська О.В., Антоненко О.В., Коваль А.О., Цапко Є.О., Чан Т.М. за загальною редакцією Левітіна Є.Я. – Х., 2021. – 128 с.
 4. Загальна та неорганічна хімія. Лабораторний практикум: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти фарм. навч. закладів і фармацевт. фак. мед. навч. закл. III – IV рівнів акредитації, які навчаються за спец. 226 Фармація, промислова фармація / Є. Я. Левітін, Л.Ю. Клименко, І. О. Ведерникова, Антоненко О.В., Коваль А.О., Криськів О.С., Ковальська О.В., Чан Т.М., Цапко Є.О. ; за ред. Є. Я. Левітіна. – Х., 2020. – 130 с.
 5. Біонеорганічна хімія. Лабораторний практикум: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти фармац. вузів і фармац. фак. мед. вузів III–IV рівня акредитації / Клименко Л.Ю., Левітін Є.Я., Ведерникова І.О., Антоненко О.В., Коваль А.О., Криськів О.С., Ковальська О.В., Чан Т.М., за загальною редакцією Клименко Л.Ю. – Х., 2020. – 112 с.
 6. Загальна та неорганічна хімія. Конспект лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація / Клименко Л.Ю., Антоненко О.В., Криськів О.С., Цапко Є.О. за ред. доц. Л.Ю. Клименко. – Х.: НФаУ, 2020. – 116 с.
 7. General and Inorganic Chemistry Laboratory Practicum / Ye.Ya. Levitin, I.O. Vedernikova, L.Yu. Klimenko, O.S. Kryskiv. – Kharkiv, 2020. – 106 p.
 8. General and inorganic chemistry: The lecture course for the students of pharmaceutical universities and pharmaceutical faculties of higher medical education / Ye.Ya. Levitin, I.O. Vedernikova, L.Yu. Klimenko, O.S. Kryskiv. – Kharkiv: NUPH Publishers, 2020. – 123 p.
 9. Фізична та колоїдна хімія: робочий зошит для підготовки до складання ЄДКІ: інтегрованого тестового іспиту «Крок 1. Фармація» та іспиту з англійської мови професійного спрямування (викладачі) / М.Ю. Голік, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, Н.Ю. Бондаренко, О.О. Мозгова. – Х. : НФаУ, 2021. – 114 с.
 10. Физическая и коллоидная химия: рабочая тетрадь для подготовки к интегрированному тестовому экзамену «Крок 1. Фармация» и экзамену по английскому языку (для иностранного факультета) / Н. Ю. Голик, В. И. Кабачный, Т. А. Томаровская, Н. Ю. Бондаренко, Е. А. Мозговая, Ю.С. Колесник. – Х. : НФаУ, 2021. – 114 с.
 11. Фізична та колоїдна хімія: робочий зошит для підготовки до складання ЄДКІ: інтегрованого тестового іспиту «Крок Фармація» та іспиту з англійської мови професійного спрямування / М. Ю. Голік, В. І. Кабачний, Т. О. Томаровська, Н. Ю. Бондаренко, О. О. Мозгова. – Х. : НФаУ, 2021. – 114 с.
 12. Кабачний, В.І. Застосування методу високоефективної рідинної хроматографії в аналізі лікарських речовин: навчальний посібник для студ. вищ.мед. та фармац. закл. освіти / В.І. Кабачний, О.О.Маміна. – Х.: НФаУ, 2020. – 112 с.
 13. Analytical chemistry in questions and answers: the manual for foreign students of pharmaceutical higher schools / S. V. Kolisnyk, I. S. Gritsenko, L. Yu. Klimenko, Т. А. Kostina, O. A. Brizitskiy, Yu. S. Kolisnyk, O. Yu. Maslov. – Kharkiv: NUPh, 2020. – 118 p.
 14. Аналітична хімія у питаннях та відповідях: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / С. В. Колісник, С. Гриценко, К. В. Динник, Т. В. Жукова, О. Г. Кизим, Т. А. Костіна, І. Ю Петухова, Ю. С. Колісник. – Харків : НФаУ, 2020. – 118 с.
 15. Аналитическая химия  в  вопросах  и  ответах : учеб. пособие для студентов высших учебн. заведений / С. В. Колесник, И. С. Гриценко, Е. В. Дынник, Т. В. Жукова, Е. Г. Кизим, Т. А. Костина, В. П. Мороз, И. Ю. Петухова, Ю. С. Колесник, Е. А. Мозговая – Х.:НФаУ, 2020. – 136 с.

Методичні рекомендації, затверджені колегіальними органами НФаУ (ЦМР, Вченою радою)

 1. Сорбенты медицинского назначения : метод. рек. для препод. к сем.зан. В.И. Кабачный, Н.Е. Блажеевский, Т.А. Томаровская , Карпова С.П. и др. – Х. : НФаУ, 2020. – 40 с.
 2. Медична хімія. Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування / Голік М.Ю., Коваль А.О., Криськів О.С, Ковальська О.В.. – Х. : НФаУ, 2021. – 20 с.
 3. Біонеорганічна хімія. Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальністю 211 – Ветеринарна медицина / Голік М.Ю., Левітін Є.Я., Коваль А.О., Криськів О.С. – Х. : НФаУ, 2021. – 20 с.
 4. Fundamentals of quantitative calculations in pharmacy: training guidelines for preparation to the final module control / Ye. Levitin, I. Vedernykova, A. Koval, O. Kryskiv, O. Kovalska.– Kh.:NUPh, – 24 p.
 5. Physical and Colloid Chemistry: training guidelines for preparation to the final module control / V. Kabachniy, I. Vedernykova, T. Tomarovskaya, O. Mozgova.– Kh.:NUPh, – 24 p.
 6. General and Inirganic Chemistry: training guidelines for preparation to the final module control / Ye. Levitin, I. Vedernykova.– Kh.:NUPh, – 24 p.
 7. Analytical chemistry. Register for students in-class and out-class work. Part I / І. S. Gritsenko, S. V. Kolisnyk, Yu. Klimenko Т. А. Kostina, O. A. Brizitskiy, O. Ye. Mykytenko, Yu. S. Kolisnyk. – Харків : НФаУ, 2020. – 42 с.

Навчально-методична література:

1976 р. – Безуглый П.А., Боровская Н.В., Овчинникова М.В., Осипенко Л.К., Сухомлинов А.К., Сычева З.Г. Методические указания по общей и неорганической химии (с описанием опытов полумикрометодом) для студентов первого курса. – Х., 1976. – 86 с.

1981 р. – Сухомлинов, А. К. Методические указания по химии для подготовительного отделения / А. К. Сухомлинов, Е. Я. Левитин, П. Я. Пустовар ; под общ. ред. А. К. Сухомлинова. – Х., 1981. – 48 с.

1983 р. – Сухомлинов, А. К., Боровская Н.В., Пустовар П.Я., Осипенко Л.К., Сычева З.Г. Неорганическая химия. Практикум. – К.: Вища школа. 1983. – 167 с.

1998 р. – Практикум з загальної та неорганічної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. закладів та фармац. ф–тів вищ. мед. закл. 3–4 рівнів акредитації / Є. Я. Левітін, Р. Г. Клюєва, А. М. Бризицька, В. А. Шаповалов, О. Є. Шевченко, І. Д. Рой, Н. В. Турченко, Т. О. Онопрієнко, Н. А. Божкова, О. О. Катречко. – Х. : Основа, 1998. – 117 с.

2000 р. – Левiтiн, Є. Я. Загальна та неорганічна хімія : підруч. для фармац. ВЗО та фармац. ф–тів мед. ВЗО III–IV рівнів акредитації / Є. Я. Левітін, А. М. Бризицька, Р. Г. Клюєва ; за заг. ред. Є. Я. Левітіна. – Х. : Вид–во НФАУ, 2000. – 464 с. (Перевиданя у 2003, 2009, 2016 зумовлені введенням сучасної української хімічної номенклатури).

2001 р. – Левитин, Е. Я. Неорганическая химия : пособие для студ. заочной формы обучения : учебное пособие / Е. Я. Левитин, И. Д. Рой, Е. А. Катречко. – Х. : Изд–во НФАУ, 2001. – 76 с. (Перевидані у 2009, 2012 р.)

2002 р. – Левитин, Е. Я. Общая и неорганическая химия : учеб. для фармац. вузов и фармац. ф–тов мед. вузов III–IV уровней аккредитации / Е. Я. Левитин, А. Н. Бризицкая, Р. И. Клюева ; под общ. ред. Е. Я. Левитина, 2002. – 536 с.

2003 р. – Laboratory Practicum in general and inorganic chemistry / Ye.Ya. Levitin, R. G. Klueva, A. M. Brizitskaya, I. D. Roy. – Kharkiv : Publishіng house of NPHaU, 2003. – 80 p.

2005 р. Levitin, Ye. Ye. General and inorganic chemistry : The textbook for the students of pharmaceutical universities and pharmaceutical faculties of higher medical education / Ye. Ye. Levitin, I. A. Vedernikova. – Kharkiv : NUPh, 2005. – С. 220.

2006 р. – Черних, В. П. Хiмiя : посiб. для вступникiв до вузiв / В. П. Черних, Є. Я. Левiтiн, Н. В. Турченко. – Вiнниця : Нова книга, 2006. – 368 с. (перевидання 2008 р.)

2012 р. – Неорганічна хімія. Лабораторний практикум : навч. посіб. для фармац. ВНЗ / Є. Я. Левітін [та ін.] ; за заг. ред. Є. Я. Левітін. – Х. : Изд–во НФаУ, 2012. – 148 с.

2017 р. – Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Клюєва ; за заг. ред. Є.Я. Левітіна. – 3-тє вид. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. – 512 с. – (Національний підручник).

2018 р. – Левітін Є. Я., Турченко Н. В., Криськів О. С., Антоненко О. В. Медична хімія: підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика» / за ред. проф. Є. Я. Левітіна. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2018. – 376 с.

2019 р. – Загальна та неорганічна хімія : навч. посіб. для студентів закл. вищ. освіти / Є.Я. Левітін, І.О. Ведерникова, О.В. Антоненко та ін. ; за ред. Є.Я. Левітіна. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2019. — 368 с.

Навчально-методична література

Навчально-методична література Левітін Є. Я., Турченко Н. В., Криськів О. С., Антоненко О. В. Медична хімія: підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика» / за ред. проф. Є. Я. Левітіна. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2018. – 376 с.
Навчально-методична література Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. /
Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Клюєва ; за заг. ред. Є.Я. Левітіна. — 3-тє вид. —
Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 512 с. — (Національний підручник).Підручник підготовлено згідно з програмою із загальної і неорганічної хімії для фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів. Складається з двох частин: загальна хімія та хімія елементів.
Neorganichna-himiya_Laboratorny-j-prakty-kum_2012 Неорганічна хімія. Лабораторний практикум / Є.Я. Левітін, О.В. Антоненко, А.М. Бризицька та ін. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2012. – 148 с.

Навч.-метод. посібник рекомендовано для студентів фармацевтичних ВУЗів і фарм. факультетів III-IV рівнів акредитації. Складається з двох частин (відповідно двом модулям дисципліни): загальна хімія, хімія елементів та їх сполук. Містить питання з аудиторної, самостійної та лабораторної роботи, додатки з табличним матеріалом. 

ZNCH Загальна та неорганічна хімія / Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

Підручник підготовлено згідно з програмою із загальної і неорганічної хімії для фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів. Складається з двох частин: загальна хімія та хімія елементів.
 

Навчально-методична література
InCh-Ukr
Загальна та неорганічна хімія / Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. – X.: Прапор, НФАУ, 2000. — 464 с.

Підручник підготовлено згідно з програмою із загальної і неорганічної хімії для фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів. Складається з двох частин: загальна хімія та хімія елементів.

InCh-Ru Левитин Е.Я., Бризицкая А.Н., Клюева Р.И. Общая и неорганическая химия. – Х.: НФАУ; Золотые страницы, 2002. – 536 с.
Engl General and inorganic chemistry / Levitin Ye.Ya. Vedernikova I.A. – Kharkiv: Publishing House of NUPh: Golden Pages, 2009. – 360 p.
Zao-Ru Левитин Е. Я. Общая и неорганическая химия: учебн. пособ. для студ. уровневого образования фармац. вузов и фармац. фак. мед. вузов III – IV уровня аккредитации / Е. Я. Левитин, О. В. Антоненко, А. Н. Бризицкая и др. – Х.: Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2012. – 219 с.
Posibn-Vstup Хiмiя: посiбник для вступникiв до вузiв / В.П. Черних, Є.Я. Левiтiн, Н.В. Турченко. – Вiнниця: Нова книга, 2008. – 368 с.
 Titul_BANS Левітін Є. Я., Ведерникова І. О., Коваль А. О., Криськів О. С. Біоактивність неорганічних сполук: навч. посібн. для аудит. та самост. роботи студентів / за ред. проф. Є. Я. Левітіна. – Х. : НФаУ, 2017. – 83 с.

Навчальні посібники

 1. Неорганическая химия. Лабораторний практикум. Часть I: уч.-метод. пособие для студ. фармац. ВУЗов, фармац. фак. мед. ВУЗов III–IV уровня акредитации. Е.Я. Левитин, О.В.Антоненко, А.Н.Бризицкая и др.; под общей редакцией Е.Я. Левитина. – Х.: Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2014. – 87 с.
 2. Неорганическая химия. Лабораторний практикум. Часть ІI: уч.-метод. пособие для студ. фармац. ВУЗов, фармац. фак. мед. ВУЗов III–IV уровня акредитации. Е.Я. Левитин, О.В.Антоненко, А.Н.Бризицкая и др.; под общей редакцией Е.Я. Левитина. – Х.: Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2014. – 64 с.
 3.  Laboratory Practicum in general and inorganic chemistry. I Module / Ye. Ya. Levitin, O.V. Antonenko, А. М. Brizitskaya, I.A. Vedernikova, I. D. Roy,  N. V. Turchenko, A.A. Koval, O.S. Kriskyv, Ye. А. Katrechko // Х.: Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2014. – 87 p.
 4. Laboratory Practicum in general and inorganic chemistry. IІ Module / Ye. Ya. Levitin, O.V. Antonenko, А. М. Brizitskaya, I.A. Vedernikova, I. D. Roy,  N. V. Turchenko, A.A. Koval, O.S. Kriskyv, Ye. А. Katrechko // Х.: Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2014. – 64 p.
 5. Неорганическая химия. Конспект лекций. Часть I: пособие для студ.фармац. ВУЗов, фармац. фак. мед. ВУЗов III–IV уровня акредитации. Е.Я. Левитин, О.В.Антоненко, И. А. Ведерникова. – Х.: Изд-во. «ЭСЭН», 2014. – 65 с.
 6. Неорганическая химия. Конспект лекций. Часть ІI: пособие для студ.фармац. ВУЗов, фармац. фак. мед. ВУЗов III–IV уровня акредитации. Е.Я. Левитин, О.В.Антоненко, И.А. Ведерникова. – Х.: Изд-во. «ЭСЭН», 2014. – 57 с.
 7. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум : навч. посіб. для студ. вищ. фар мац .навч. заочн. форми навч. / Є. Я. Левітін, О. В. Антоненко, А. М. Бризицька та ін. ; за заг. ред. Є. Я. Левітіна. – Х. : Изд-во. «ЭСЭН», 2014. – 89 с.
Print Friendly, PDF & Email