Educational literature

Сайт дистанційного навчання НФаУ

Бібліотека НФаУ

Educational literature:

1976 р. – Безуглый П.А., Боровская Н.В., Овчинникова М.В., Осипенко Л.К., Сухомлинов А.К., Сычева З.Г. Методические указания по общей и неорганической химии (с описанием опытов полумикрометодом) для студентов первого курса. – Х., 1976. – 86 с.

1981 р. – Сухомлинов, А. К. Методические указания по химии для подготовительного отделения / А. К. Сухомлинов, Е. Я. Левитин, П. Я. Пустовар ; под общ. ред. А. К. Сухомлинова. – Х., 1981. – 48 с.

1983 р. – Сухомлинов, А. К., Боровская Н.В., Пустовар П.Я., Осипенко Л.К., Сычева З.Г. Неорганическая химия. Практикум. – К.: Вища школа. 1983. – 167 с.

1998 р. – Практикум з загальної та неорганічної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. закладів та фармац. ф–тів вищ. мед. закл. 3–4 рівнів акредитації / Є. Я. Левітін, Р. Г. Клюєва, А. М. Бризицька, В. А. Шаповалов, О. Є. Шевченко, І. Д. Рой, Н. В. Турченко, Т. О. Онопрієнко, Н. А. Божкова, О. О. Катречко. – Х. : Основа, 1998. – 117 с.

2000 р. – Левiтiн, Є. Я. Загальна та неорганічна хімія : підруч. для фармац. ВЗО та фармац. ф–тів мед. ВЗО III–IV рівнів акредитації / Є. Я. Левітін, А. М. Бризицька, Р. Г. Клюєва ; за заг. ред. Є. Я. Левітіна. – Х. : Вид–во НФАУ, 2000. – 464 с. (Перевиданя у 2003, 2009, 2016 зумовлені введенням сучасної української хімічної номенклатури).

2001 р. – Левитин, Е. Я. Неорганическая химия : пособие для студ. заочной формы обучения : учебное пособие / Е. Я. Левитин, И. Д. Рой, Е. А. Катречко. – Х. : Изд–во НФАУ, 2001. – 76 с. (Перевидані у 2009, 2012 р.)

2002 р. – Левитин, Е. Я. Общая и неорганическая химия : учеб. для фармац. вузов и фармац. ф–тов мед. вузов III–IV уровней аккредитации / Е. Я. Левитин, А. Н. Бризицкая, Р. И. Клюева ; под общ. ред. Е. Я. Левитина, 2002. – 536 с.

2003 р. – Laboratory Practicum in general and inorganic chemistry / Ye.Ya. Levitin, R. G. Klueva, A. M. Brizitskaya, I. D. Roy. – Kharkiv : Publishіng house of NPHaU, 2003. – 80 p.

2005 р. Levitin, Ye. Ye. General and inorganic chemistry : The textbook for the students of pharmaceutical universities and pharmaceutical faculties of higher medical education / Ye. Ye. Levitin, I. A. Vedernikova. – Kharkiv : NUPh, 2005. – С. 220.

2006 р. – Черних, В. П. Хiмiя : посiб. для вступникiв до вузiв / В. П. Черних, Є. Я. Левiтiн, Н. В. Турченко. – Вiнниця : Нова книга, 2006. – 368 с. (перевидання 2008 р.)

2012 р. – Неорганічна хімія. Лабораторний практикум : навч. посіб. для фармац. ВНЗ / Є. Я. Левітін [та ін.] ; за заг. ред. Є. Я. Левітін. – Х. : Изд–во НФаУ, 2012. – 148 с.

2017 р. – Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Клюєва ; за заг. ред. Є.Я. Левітіна. – 3-тє вид. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. – 512 с. – (Національний підручник).

2018 р. – Левітін Є. Я., Турченко Н. В., Криськів О. С., Антоненко О. В. Медична хімія: підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика» / за ред. проф. Є. Я. Левітіна. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2018. – 376 с.

Educational literature

 

Educational literature Левітін Є. Я., Турченко Н. В., Криськів О. С., Антоненко О. В. Медична хімія: підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика» / за ред. проф. Є. Я. Левітіна. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2018. – 376 с.
Educational literature Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. /
Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Клюєва ; за заг. ред. Є.Я. Левітіна. — 3-тє вид. —
Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 512 с. — (Національний підручник).Підручник підготовлено згідно з програмою із загальної і неорганічної хімії для фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів. Складається з двох частин: загальна хімія та хімія елементів.
Neorganichna-himiya_Laboratorny-j-prakty-kum_2012 Неорганічна хімія. Лабораторний практикум / Є.Я. Левітін, О.В. Антоненко, А.М. Бризицька та ін. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2012. – 148 с.

Навч.-метод. посібник рекомендовано для студентів фармацевтичних ВУЗів і фарм. факультетів III-IV рівнів акредитації. Складається з двох частин (відповідно двом модулям дисципліни): загальна хімія, хімія елементів та їх сполук. Містить питання з аудиторної, самостійної та лабораторної роботи, додатки з табличним матеріалом. 

ZNCH Загальна та неорганічна хімія / Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

Підручник підготовлено згідно з програмою із загальної і неорганічної хімії для фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів. Складається з двох частин: загальна хімія та хімія елементів.
 

Educational literature
InCh-Ukr
Загальна та неорганічна хімія / Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. – X.: Прапор, НФАУ, 2000. — 464 с.

Підручник підготовлено згідно з програмою із загальної і неорганічної хімії для фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів. Складається з двох частин: загальна хімія та хімія елементів.

InCh-Ru Левитин Е.Я., Бризицкая А.Н., Клюева Р.И. Общая и неорганическая химия. – Х.: НФАУ; Золотые страницы, 2002. – 536 с.
Engl General and inorganic chemistry / Levitin Ye.Ya. Vedernikova I.A. – Kharkiv: Publishing House of NUPh: Golden Pages, 2009. – 360 p.
Zao-Ru Левитин Е. Я. Общая и неорганическая химия: учебн. пособ. для студ. уровневого образования фармац. вузов и фармац. фак. мед. вузов III – IV уровня аккредитации / Е. Я. Левитин, О. В. Антоненко, А. Н. Бризицкая и др. – Х.: Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2012. – 219 с.
Posibn-Vstup Хiмiя: посiбник для вступникiв до вузiв / В.П. Черних, Є.Я. Левiтiн, Н.В. Турченко. – Вiнниця: Нова книга, 2008. – 368 с.
 Titul_BANS Левітін Є. Я., Ведерникова І. О., Коваль А. О., Криськів О. С. Біоактивність неорганічних сполук: навч. посібн. для аудит. та самост. роботи студентів / за ред. проф. Є. Я. Левітіна. – Х. : НФаУ, 2017. – 83 с.

Навчальні посібники

  1. Неорганическая химия. Лабораторний практикум. Часть I: уч.-метод. пособие для студ. фармац. ВУЗов, фармац. фак. мед. ВУЗов III–IV уровня акредитации. Е.Я. Левитин, О.В.Антоненко, А.Н.Бризицкая и др.; под общей редакцией Е.Я. Левитина. – Х.: Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2014. – 87 с.
  2. Неорганическая химия. Лабораторний практикум. Часть ІI: уч.-метод. пособие для студ. фармац. ВУЗов, фармац. фак. мед. ВУЗов III–IV уровня акредитации. Е.Я. Левитин, О.В.Антоненко, А.Н.Бризицкая и др.; под общей редакцией Е.Я. Левитина. – Х.: Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2014. – 64 с.
  3.  Laboratory Practicum in general and inorganic chemistry. I Module / Ye. Ya. Levitin, O.V. Antonenko, А. М. Brizitskaya, I.A. Vedernikova, I. D. Roy,  N. V. Turchenko, A.A. Koval, O.S. Kriskyv, Ye. А. Katrechko // Х.: Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2014. – 87 p.
  4. Laboratory Practicum in general and inorganic chemistry. IІ Module / Ye. Ya. Levitin, O.V. Antonenko, А. М. Brizitskaya, I.A. Vedernikova, I. D. Roy,  N. V. Turchenko, A.A. Koval, O.S. Kriskyv, Ye. А. Katrechko // Х.: Изд-во. Типография «ЭСЭН», 2014. – 64 p.
  5. Неорганическая химия. Конспект лекций. Часть I: пособие для студ.фармац. ВУЗов, фармац. фак. мед. ВУЗов III–IV уровня акредитации. Е.Я. Левитин, О.В.Антоненко, И. А. Ведерникова. – Х.: Изд-во. «ЭСЭН», 2014. – 65 с.
  6. Неорганическая химия. Конспект лекций. Часть ІI: пособие для студ.фармац. ВУЗов, фармац. фак. мед. ВУЗов III–IV уровня акредитации. Е.Я. Левитин, О.В.Антоненко, И.А. Ведерникова. – Х.: Изд-во. «ЭСЭН», 2014. – 57 с.
  7. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум : навч. посіб. для студ. вищ. фар мац .навч. заочн. форми навч. / Є. Я. Левітін, О. В. Антоненко, А. М. Бризицька та ін. ; за заг. ред. Є. Я. Левітіна. – Х. : Изд-во. «ЭСЭН», 2014. – 89 с.
Print Friendly, PDF & Email