Publications 2013/2014

Статті

 1. Определение размеров и показателя преломления наночастиц Fe3O/ Е.Я. Левитин, Н.Г. Кокодий, В.А. Тиманюк, И.А. Ведерникова, Т.М. Чан // Неорганические материалы. – 2014. – Т.50, № 8. – С. 881-884.
 2. Measurement of the size and refractive index of Fe3O4 nanoparticles / E.Ya.Levitin, N.G. Kokodiy, V.A. Timanjuk, I.O.Vedernikova, T.M. Chan // Inorganic materials. – 2014. – Vol.50, № 8. – P. 817-820.
 3. Синтез наночасток магнетиту з використанням електрохімічного окиснення / Є.Я. Левітін, І.Д. Рой, О.С. Криськів, Т.М. Чан // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2014, №2 (15). – C. 42 – 44.
 4. Антимікробна активність стреоізомерів похідних холанової кислоти в порівнянні з холевою кислотою / Д.О. Барсук, Д.С. Савченко, О.С. Криськів, С.М. Коваленко // Анали Мечниковського інституту. – 2014. – № 3. – С. 28 – 33.
 5. Барсук Д. О. Синтез та фізико-хімічні властивості 3α- і 3β-ациламіно-7α,12α-дигідрокси-5β-холанових кислот  / Барсук Д. О., Криськів О. С., Коваленко С. М., Савченко Д. С. // Фармацевтичний часопис. – №3(31), 2014. С. – 6 – 9.

Патенти

 1. Пат.92250 Україна МПК (2014) А61K 9/16 (2006.01), А61K 31/00 (2006.01). Засіб для лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційованих з Helicobacter Pylori / Казмірчук В.В., Гушилик Б.І., Новицький А. О. та ін. (Україна); Держ. Установа “Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України” – № u2014 01763 ; заявл. 24.02.2014 ; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15. – 3 c.

Тези доповідей

 1. Kovalska O.V. Investigation of  doxazosin in the rotting biological material / O.V. Kovalska, O.O. Mamina // Аktualne problem nowoczesnych nauk 2014 : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Przemysl (Pols), 7-15 черв. 2014 р.- Przemysl, 2014 . –  P. 39-40.
 2. Фаталієва А.В. Фізико-хімічні дослідження наночастинок цинк фериту для створення магнітних фармацевтичних препаратів / А .В. Фаталієва, І. О. Ведерникова, А. О. Коваль // Медичні та фармацевтичні науки – стратегічні пріоритети розвитку та іноваційні рішення : тез. наукових робіт міжнародної наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 6-7 грудня 2014 р. – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2014. – С. 116-118.
 3. Фаталиева А.В. Структурные особенности наночастиц цинкзамещенного магнетита для фармацевтических препаратов / А .В. Фаталиева, И. А. Ведерникова, А. А., Коваль // Нанотехнология в теории и практике : материалы II Всероссийской научной интернет-конференции с международным участием, Казань (РФ), 6 мая  2014 г. – Казань: ИП Синяев Д.Н., 2014. – С. 156-157.
 4. Ведерникова І.О. Синтез частинок феритів з функціональними параметрами магнітного компоненту фармацевтичних засобів / І. О. Ведерникова, А. О., Коваль, А .В. Фаталієва // Науковий форум : актуальні питання науки і техніки у ХХІ столітті. Природничі та медичні науки : тез. наукових робіт міжнародної наук.-практ. конф., м. Київ, 28 травня 2014 р. – К.: Центр науково-практичних студій, 2014. – С. 6-11.
 5. Левітін Є.Я. Оптимізація навчального процесу на кафедрі неорганічної хімії НФаУ / Є.Я. Левітін, А.О. Коваль, І.О. Ведерникова, О.В. Антоненко // Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, м. Харків, 22-23 травня 2014 р. – ХДМУ, 2014. – С. 49-52.
 6. Левітін Є.Я. Використання елементів дистанційного навчання
в курсі «Загальна та неорганічна хімія» / Є.Я. Левітін, І.Д. Рой, О.С. Криськів //  Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, м. Харків, 22-23 травня 2014 р. – ХДМУ, 2014. – С. 52-55.
 7. Using electrochemical oxidation study for synthesis of magnetite nanoparticles / Ye.Ya. Levitin , I.D. Roy, O.S. Kryskiv, T.M.Chan // Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій : матер. Укр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю з дня народж. д-ра хім. наук, проф. П.О. Петюніна, м.Харків, 24-25 квіт 2014 р.: Х., 2014. – C. 84.
 8. Chan Т.М. Synthesis of Ag@Fe3O4 nancomposite by single-phase surface modification method / Т.М.Chan,  Ye.Ya.Levitin, О.S.Kryskiv // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тез. допов. Всеукр. наук. – практ. конф. молодих вчених та студ., м. Харків, 22–23 квіт. 2014 р. – Х.,  2014. – С. 19.
 9. Оптимізація умов синтезу 3-дихлорометил-1,2,2-триметилциклопентанкарбонової кислоти / Є.О. Цапко, А. Козлова, Т.О. Цапко, Н.Г. Бондар // Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій : матер. Укр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю з дня народж. д-ра хім. наук, проф. П.О. Петюніна, м.Харків, 24-25 квіт 2014 р.: Х., 2014. – C.78.
Print Friendly, PDF & Email