Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю “Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині” (23 квітня 2021 року).

Сертифікати учасників V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю “Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині” (23 квітня 2021 року).

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю “Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині”, яка відбудеться 23 квітня 2021 року.

Основні наукові напрямки роботи конференції:

  • Сучасні підходи до синтезу наноструктур.
  • Дослідження фізико-хімічних властивостей наносистем.
  • Вивчення біологічної активності наноструктур (нанофармакологія).
  • Створення лікарських засобів на основі наносистем (нанотехнологія).
  • Розробка методів лікування з використанням нанопрепаратів (наномедицина).

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

Вимоги до оформлення матеріалів

У MS Word (версії не нижче 2003): формат сторінки А4; усі поля по 2 см; шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль; міжрядковий інтервал – 1,0; абзацний відступ 1,25 см. Хімічні формули слід набирати у редакторі IsisDraw, математичні – з використанням вбудованого редактора MS Equation, рисунки – у форматі CDR (версії не вище Х8), JPG або TIFF.

Структура матеріалів

Назва – ВЕЛИКИМИ НАПІВЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ, з нового рядка – прізвища та ініціали авторів, наступним рядком – повна назва установи, її місцезнаходження (напівжирний курсив); Email (курсив), через порожній рядок – основний текст (повна одна або дві сторінки!). Допускається наявність таблиць, схем, рисунків, списку використаних джерел.

Матеріали, що не відповідають напрямкам роботи конференції, не оформлені згідно вимог або подані після настання вказаної дати розглядатись не будуть.

Зразок оформлення матеріалів

СИНТЕЗ НАНОЧАСТОК Fe3O4, ЇХ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ
ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Левітін Є.Я., Ведерникова І.О., Криськів О.С.
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
neorganic@nuph.edu.ua

   У роботі описано спосіб синтезу та дослідження властивостей магнітокерованих наночастинок Fe3Oфармацевтичного призначення…

 

Для реєстрації слід заповнити реєстраційну форму (на одні матеріали заповняти тільки один раз, незалежно від кількості авторів).

Реєстраційна форма

Для відправлення матеріалів слід скористатись формою, наведеною нижче, та прикріпити файл у форматі *.doc або *.docx. Назва файла – латинськими літерами за прізвищем першого автора. Якщо один автор надсилає кілька тез, до назви файла додається цифра, напр., Levitin-1.docx.

Форма для надсилання матеріалів

Результати реєстрації та прийняття матеріалів надійдуть на електронну пошту, вказану при реєстрації.

Кінцевий термін подачі матеріалів – 23 квітня 2021 р.

Публікація тез – безкоштовна. 

Конференція зареєстрована в УкрІНТЕІ (посвідчення №406 від 16 вересня 2020 р.).

Після 23 квітня електронний варіант збірника матеріалів та сертифікат учасника будуть доступні для завантаження на веб-сторінці кафедри неорганічної та фізичної хімії НФаУ: http:\inorgchem.nuph.edu.ua

Організаційний комітет

Котвіцька Алла Анатоліївна
ректор Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, голова оргкомітету

Владимирова Інна Миколаївна
проректор з науково-педагогічної роботи НФаУ, д. фарм. н., проф., член оргкомітету

Голік Микола Юрійович
к. хім. н., доц., завідувач кафедри неорганічної та фізичної хімії НФаУ, заступник голови оргкомітету

Левітін Євген Якович,
д. фарм. н., проф., член оргкомітету

(067)570-30-02

Ведерникова Ірина Олексіївна,
д. фарм. н., проф., член оргкомітету
(063)602-73-61

Шпичак Олег Сергійович,
д. фарм. н., проф., завідувач кафедри ПФЕ ІПКСФ НФаУ, член оргкомітету

(050)400-75-82

Криськів Олег Степанович,
к. фарм. н., доц., відповідальний секретар
(068)918-65-26

Email: neorganic@nuph.edu.ua

Національний фармацевтичний університет; 61168, м. Харків,
вул. Валентинівська, 4, кафедра неорганічної та фізичної хімії, (0572)67-91-02

Print Friendly, PDF & Email