Кабачний В.І.КАБАЧНИЙ Володимир Іванович – вчений, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри неорганічної та фізичної хімії, заслужений винахідник України, дійсний член EUROPÄISCHE AKADEMIE der NATURWISSENSCHAFTEN, дійсний член International Academy of Science and Innovation Technologies (Німеччина), почесний член CESKOSLOVENSKA OBEC LEGIONARSSKA.

E–mail: vikpharm@gmail.com.

Біографія. Народився 20 січня 1955 р. у м. Харкові. У 1977 р. закінчив з відзнакою Харківський фармацевтичний інститут (спеціальність ‑ провізор). За роки навчання в інституті очолював студентське наукове товариство, неодноразово займав призові місця на студентських наукових конференціях, був співавтором наукових публікацій та авторських свідоцтв на винаходи. По закінченню інституту працював у лабораторії ін’єкційних лікарських засобів Всесоюзного науково-дослідного інституту хімії та технології лікарських засобів. Після проходження строкової армійської служби в 1978-1979 рр. повернувся у ХФІ та працював з 1978 по 1985 рр. на кафедрі органічної хімії (1977-1978 рр. – лаборант, 1978-1981 рр. – аспірант, 1981-1983 рр. – асистент, 1983-1985 рр. – старший науковий співробітник). У 1981 р. достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата фармацевтичних наук на тему «Синтез та біологічна активність гетерилсукцинамінових кислот та їх похідних». В 1985 р. захистив докторську дисертацію на тему «Синтез та дослідження похідних етан-(етилен) дикарбонових кислот». 1985-1987 – завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Харківського державного фармацевтичного інституту (ХДФІ); 1987–1989 – доцент та завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії ХДФІ; 1989–1992 – професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії ХДФІ; 1992–2000 – професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Української фармацевтичної академії; 2000–2002 – професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Національної фармацевтичної академії України; вересень 2002–жовтень 2002 – професор, завідувач кафедри фізичної, колоїдної та неорганічної хімії Національної фармацевтичної академії України; жовтень 2002 по 2020 – професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Національного фармацевтичного університету.

Наукові здобутки: сформульована теорія надмолекулярних механізмів керування біохімічними процесами, започаткований науковий напрямок — «Молекулярно-інформаційні технології в біології, фармації та медицині»; запропонована оригінальна система створення персоніфікованих ліків «Helioplantum». Це дозволило вперше вивести із списку «невиліковних» такі хвороби як (мігрень, алалія, розсіяний склероз, енцефаломієліт, епілепсія, бронхіальна астма, гепатити В, С, деякі різновиди полікістозів, доброякісний нейрофіброматоз, Шванівські нейрофіброми, аденома гіпофізу; кількох злоякісних онкологічних захворювань у фазі тотальних метастатичних уражень кістяка). Кабачним В.І. суттєво переглянуті уявлення про етіологію, профілактику та терапію аутоімунних, нервово-психічних, серцево-судинних (інсульти, інфаркти, атеросклероз, гіпертонія) та інших хвороб. Відпрацьована технологія відновлення мнестичних, сенсорних та моторних функцій мозку, які виникають внаслідок гіпоксичних станів новонародженних, у випадках черепно-мозкових травм та отруєнь. Розроблені теорії підтверджені практикою та успішно зарекомендували себе у біотехнологічному виробництві ліків, медичній практиці, знайшли підтвердження в експериментах з підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Кабачний В.І. автор близько 300 наукових статей, 180 авторських свідоцтв та 60 патентів на винаходи, трьох блоків навчально-методичної літератури з фізичної та колоїдної хімії, виданих у 1999–2018 рр. українською, російською та англійською мовами (курси лекцій, підручники, збірники задач, збірники тестових завдань, лабораторні практикуми, навчальні посібники).

Громадська діяльність: член вченої ради НФаУ; член Апробаційної ради НФаУ попереднього захисту дисертацій за спеціальністю «фармацевтична хімія та фармакогнозія»; член редколегії науково-методичного журналу «Клінічна інформатика і телемедицина»; член редакційної ради журналу «Сучасна фармація»; науковий експерт-консультант International academy of science and innovation technologies з питань фармацевтичних та медико-бiологiчних технологiй.

Наукова школа:

Підготував 1 доктора наук: Левітін Євген Якович «Синтез и биологическая активность производных галогенбензойных кислот и акридинов, созданных на их основе» (2004)

Підготував 2 кандидатів наук: Томаровська Тетяна Олександрівна «Изучение закономерностей стереоселективного синтеза БАВ с участием цитраконаминовой кислоты» (1991); Лабузова Яна Анатоліївна «Синтез, реакційна здатність та біологічна активність похідних фталамінової кислоти» (1999).

Кабачний В.І. Кабачний В.І. Кабачний В.І. Кабачний В.І.

Підручники:

 1. Фізична та колоїдна хімія : базовий підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. (фармац. ф-тів) IV рівня акредитації / В.І. Кабачний, Л.Д. Грицан, Т.О. Томаровська та ін. ; за аг. ред.. В.І. Кабачного. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 432 с. – (Національний підручник).
 2. Physical and Colloid Chemistry / V. I. Kabachnyy, L. Osipenko, L. D. Grytsan e. o. ; ed. by V. I. Kabachnyy. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2011. – 376 p.
 3. Физическая и коллоидная химия: учебник / [В. И. Кабачный, Л. К. Осипенко, Л. Д. Грицан, В. П. Колесник, Т. А. Томаровская, Я. А. Лабузова]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х.: Изд-во НФаУ, 2010. – 432 с.
 4. Физическая и коллоидная химия / [Кабачный В. И., Осипенко Л. К., Грицан Л.Д. и др.]; под. ред. В.И. Кабачного. – Х.: Издательство НФаУ, 2005.– 344 с.
 5. Физическая и коллоидная химия / [Кабачный В.И., Грицан Л.Д., Осипенко Л.К. и др.]; под. ред. В.И. Кабачного. – Х.: Изд. НФАУ, 2001. – 368 с.
 6. Фізична та колоїдна хімія / [Кабачний В.І., Осіпенко Л.К., Грицан Л.Д. та ін.]; под. ред. В.І. Кабачного. – Х.: Прапор, 1999. – 368 с.

Навчальні посібники:

 1. Конспект лекцій з колоїдної хімії : навч. посібник для студ. вищ. фармац. навч. закл. / В. І. Кабачний, Т. О. Томаровська, Л.Д. Грицан та ін.; за ред.В.І. Кабачного. – Х. : НФаУ, 2017. – 112 с.
 2. Зошит з фізичної та колоїдної хімії для аудиторної та позааудиторної самостійної роботи / В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, Л.Д. Грицан, Н.Ю. Бондаренко, Ю.Ю. Сердюкова, О.О. Мозгова – Харків : НФаУ, 2017. – 128 с. (навчальний посібник);
 3. Конспект лекцій з фізичної хімії : навч. посібник для студ. вищ. фармац. навч. закл. / В. І. Кабачний, Т. О. Томаровська, Н.Ю. Бондаренко, Ю. Ю. Сердюкова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 132 с.
 4. Physical and Colloid Chemistry. Problem book : manual for students of higher schools / V.I. Kabachnyy, L.K. Osipenko, L.D. Gritsan, T.O. Tomarovska ; by V.I. Kabachnyy. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2016. – 192 p.
 5. Конспект лекцій з фізичної хімії : навч. посібник для студ. вищ. фармац. навч. закл. / В. І. Кабачний, Т. О. Томаровська, Н.Ю. Бондаренко, Ю. Ю. Сердюкова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 132 с.
 6. Лекції з колоїдної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / В.І. Кабачний, В.П. Колєснік, Л.Д. Грицан та ін.; за ред.. В.І. Кабачного. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2013. – 176 с.
 7. Physical and Colloid chemistry. Guide to Laboratory Works / V. Kabachnyy, V. P. Kolesnik, L. D. Grytsan et al. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2012. – 208 p.
 8. Лекції з фізичної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / В. І. Кабачний, Л. Д. Грицан, Т. О. Томаровська, Л. К. Осіпенко; за ред. В. І. Кабачного. — Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2012. – 280 с.
 9. Сборник тестовых заданий по физической и коллоидной химии / В. И. Кабачный, Л. Д. Грицан, Л. К. Осипенко и др. Под. ред. В. И. Кабачного. – Х. : Изд-во НФаУ, 2011. – 224 с.
 10. Collected test problems on Physical and Colloid Chemistry / V.I.Kabachnyy, L. D. Grytsan, L. K. Osipenko e. o. Edited by V. Kabachnyy. – Kharkiv : NPhaU Publishing House, 2010. – 204 c.
 11. Збірник тестових завдань з фізичної та колоїдної хімії. Навч. посібник для студ. вищ. фармац. навч. закладів / В. І. Кабачний, Л. Д. Грицан, Л. К. Осіпенко, Т. О. Томаровська Я. А. Лабузова, В. П. Колєсник. За ред. проф. В. І. Кабачного. – Х.: Вид. НФаУ, 2010. — 195 с.
 12. Фізична та колоїдна хімія. Збірник завдань для самостійної роботи студентів заочної (дистанційної) форми навчання фармацевтичних вузів факультетів ІІІ–ІV рівнів акредитації: навчальний посібник / [Кабачний В.І., Осіпенко Л.К., Колесник В.П. та ін.] (всього 11). – Х.: НФаУ, 2008. – 140с.
 13. Сборник тестовых заданий по физической и коллоидной химии / [В.И. Кабачный, Л.К.Осипенко, Т.А.. Томаровская, Я.А. Лабузова, В.П. Колесник]. – Х.: Изд-во НФаУ, 2007. – 224 с.
 14. Лекции по физической химии: учеб. пособие для студ. высш. фармац. учеб. заведений / [В.И. Кабачный, Л.Д. Грицан, Л.К. Осипенко и др.]; под ред. В.И. Кабачного. – Х.: Изд–во НФаУ, 2006. –216 с.
 15. Лекции по коллоидной химии: учеб. пособие для студ. высш. фармац. учеб. заведений / [В.И. Кабачный, В.П. Колесник, Л.Д. Грицан и др.]; под ред. В.И. Кабачного. – Х.: Изд–во НФаУ, 2006. –136 с.
 16. Руководство к лабораторным работам по физической и коллоидной хи мии / [В.И. Кабачный, Л.Д. Грицан, Л.К. Осипенко и др.] (всего 9). – Х.: НФаУ, 2005. – 192 с.
 17. Сборник задач по физической и коллоидной химии / [Кабачный В.И., Осипенко Л.К., Грицан Л.Д. и др.].– Х.: Изд–во НФаУ, 2004.– 200 с.
 18. Фізична та колоїдна хімія. Лабораторний практикум / [Кабачний В.І., Колєсник В.П., Грицан Л.Д. та ін.].– Х.: Вид–во НФаУ: Золоті сторінки, 2004.– 200 с.
 19. Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач / [Кабачний В.І., Грицан Л.Д., Осіпенко Л.К. та ін.] – Х.: Вид–во НФАУ; Вид–во ТОВ “Золоті сторінки”, 2001. – 208 с.
 20. Сборник задач по физической и коллоидной химии / [Кабачный В.И., Осипенко Л.К., Грицан Л.Д. и др.]. – Х.: Изд-во НФАУ, 2000. – 224 с.
 21. Кинетика химических реакций. Катализ: учебное пособие / Кабачный В.И., Осипенко Л. К., Томаровская Т. А., Лабузова Я.А. – Х.: Основа, 1998. – 59 с.
 22. Кабачний В.І. Хроматографічний аналіз: навч. посібник / В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, Я.А.Лабузова. – Х., 1997. – 49 с.
 23. Кабачний В.І. Термодинаміка фазових рівноваг / В.І. Кабачний, Л.Д.Грицан. – Х.: Изд. УкрФА, 1996. – 52 с.
 24. Кабачний В.И. Хроматографический анализ: учебное пособие / В.И. Кабачный, Т.А.Томаровская, Я.А. Лабузова. – Х., 1996. – 49 с.
 25. Кабачний В.И. Термодинамика фазовых равновесий / В.И. Кабачный, Л.Д.Грицан. –Х.: Изд. УкрФА, 1995. – 68 с.
 26. Учебные задания для самостоятельной работы по физической химии / [В.И. Кабачный, Л.Д.Грицан, Л.К. Осипенко, В.И. Макурина]. – Х.: Изд-во УкрФА, 1989. – 132 с.

Методичні рекомендації:

 1. Сорбенти медичного призначення : методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю / В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, О.О. Мозгова. – Х. : НФаУ,2018. – 16 с.
 2. Лабораторний практикум з фізичної та колоїдної хімії: для здоб. вищ. освіти вищ. фармац. навч. закл. / В. І. Кабачний, Т. О. Томаровська, Н. Ю. Бондаренко, Ю.Ю. Сердюкова. – Х. : НФаУ, 2018. – 52 с.
 3. Фізична та колоїдна хімія : методичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю якості самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання / В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, О.О. Мозгова, Т.О. Олексієнко. – Х. : НФаУ,2018. – 26 с.
 4. Фізична та колоїдна хімія : методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю / В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, О.О. Мозгова. – Х. : НФаУ,2018. – 24 с.
 5. Фізико-хімія поверхневих явищ. Властивості поверхнево-активних речовин : метод. реком. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / М.Є. Блажеєвський, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 48 с.
 6. Зошит з фізичної та колоїдної хімії для аудиторної та позааудиторної самостійної роботи / В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, Л.Д. Грицан, Н.Ю. Бондаренко, Ю.Ю. Сердюкова, О.О. Мозгова – Харків : НФаУ, 2017. – 128 с. (навчальний посібник);
 7. Методичні рекомендації для вивчення каталізу як складової частини модулю з хімічної кінетики: метод. рек. для викл. / М.Є. Блажеєвський, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – 40 с.
 8. Рабочая тетрадь по физической и коллоидной химии: метод. реком. для студ. высш. фармац. учеб. завед. / В.И. Кабачный, Т.А. Томаровская, Л.Д. Грицан, и др. – Х. : Изд-во НФаУ, 2016. – 128 с.
 9. Лабораторный журнал по коллоидной химии : метод. реком. для студ. высш. фармац. учеб. завед. / В.И. Кабачный, Л.Д. Грицан, Т.А. Томаровская и др. – Х. : Изд-во НФаУ, 2016. – 42 с.
 10. Лабораторний журнал з колоїдної хімії : метод. реком. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / В.І. Кабачний, Л.Д. Грицан, Т.О. Томаровська та ін. – Х. : Вид-во НФаУ , 2016. – 42 с.
 11. Методичні рекомендації для вивчення хімічної термодинаміки та контрольні завдання : метод. рек. для викл. / М.Є. Блажеєвський, В.І. Кабачний, Т.О. Томаровська, С.П. Карпова, О.О. Мозгова. – Х. : НФаУ, 2015. – 38 с.
 12. Рабочая тетрадь по физической и коллоидной химии : метод. реком. для студ. высш. фармац. учеб. завед. / В.И. Кабачный, Т.А. Томаровская, Л.Д. Грицан, и др. – Х. : Изд-во НФаУ, 2014. – 128 с.

Членство у міжнародних організаціях:

Проф. Кабачний В.І. – дійсний член EUROPÄISCHE AKADEMIE der NATURWISSENSCHAFTEN (Німеччина); дійсний член International academy of science and innovation technologies; почесний член CESKOSLOVENSKA OBEC LEGIONARSSKA

Викладання дисциплін. 1981-1985 – читання лекцій, проведення практичних занять по курсу органічної хімії; 1985 – по теперішній час ‑ читання лекцій, проведення практичних занять, семінарів, консультацій, заліків та екзаменів з фізичної та колоїдної хімії по спеціальностям: «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія».

Хобі: робота (експериментальні наукові дослідження біологічних механізмів та процесів).

Print Friendly, PDF & Email