Дисертації співробітників кафедри

На здобуття наукового ступеня доктора наук

 1. Левітін Євген Якович «Синтез и биологическая активность производных галогенбензойных кислот и акридинов, полученных на их основе» (2004), науковий консультант – проф. В.І. Кабачний.
 2. Ведерникова Ірина Олексіївна «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості наночастинок феритів для створення магнітних фармацевтичних засобів» (2013), науковий консультант – проф. Є.Я. Левітін.

На здобуття наукового ступеня кандидата наук

 1. Бризицька Алла Миколаївна «Новые связанные гетероциклические системы как потенциальные реагенты для фотометрического определения катионов меди (І)» (1973), керівник – доц. Б.Л. Гершунс.
 2. Левітін Євген Якович «Синтез, будова та біологічна активність 7-нітро- і 7-аміноакридинів» (1980), керівники – проф. О.М. Гайдукевич, проф. О.К. Сухомлинов.
 3. Рой Ірина Дмитрівна «Электроосаждение сплавов на основе олова со специальными свойствами» (1992), керівник – проф. В.В. Орехова.
 4. Антоненко Ольга Василівна «Синтез, властивості та біологічна активність пероксидних похідних бензойної кислоти» (2002), керівник – проф. М.Є. Блажеєвський.
 5. Ведерникова Ірина Олексіївна «Синтез, властивості та біологічна активність магнетиту і магнітокерованої рідини» (2006), керівник – проф. Є.Я. Левітін.
 6. Криськів Олег Степанович «Синтез 4-оксо-3,4-дигідрохіназолінів на основі амідів та гідразидів 2-N-ацилантранілової кислоти, їх хімічні та біологічні властивості» (2007), керівник – проф. Л.А. Шемчук
 7. Цапко Євген Олександрович «Хімічні перетворення та біологічна активність сполук синтезованих на основі N-антраноїл-α-гідразиду (±)-камфорної кислоти» (2008), керівник – проф. І.С. Гриценко.
 8. Коваль Алла Олександрівна «Синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей феритів як компонента магнітокерованих лікувальних та діагностичних засобів» (2009), керівник – проф. Є.Я. Левітін.
 9. Ковальска Олена Василівна «Хіміко-токсикологічне дослідження доксазозину» (2013), керівник – проф. О.О. Маміна.
 10. Олексієнко Тетяна Олександрівна Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості
  2-R-4-метил-6-R’-сульфонілхінолінів (2013), керівник – проф. І.С. Гриценко.
 11. Чан Тетяна Михайлівна “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості магнітокерованого нанокомпозиту Ag@Fe3O4” (2017), керівник – проф. Є.Я. Левітін.

Виконується дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук Ковальскої Олени Василівни “Визначення четвертинно-амонійних сполук кінетико-фотометричним методом за їх антихолінестеразною активністю” (консультант – проф. М.Є. Блажеєвський).

Print Friendly, PDF & Email