СНТ

Студентський науковий гурток був створений з перших років існування кафедри неорганічної хімії. До роботи наукового гуртка заохочувалися найкращі студенти першого курсу, деякі з яких продовжували свої дослідження й на старших курсах.

Основним напрямком наукових досліджень кафедри був синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних акридину та N-фенілантронілової кислоти з метою виявлення потенційних антимікробних речовин.

Студент Сальніков А.В. (керівник доц. Бризицька А.М.) працював у студентському науковому гуртку протягом усього терміну навчання в університеті (1989-1994 р.). Він синтезував неописані у літературі біологічно активні сполуки у ряді похідних  e-амінокапронової кислоти, хроматографічним та ІЧ-спектроскопічним методом доказував чистоту і достовірність синтезованих сполук, також досліджував їх антимікробну та репаративну активності. У 1993-1994 роках був співавтором тез на студентській науковій конференції, у 1994 р. – співавтором статті наукового фахового журналу. У 1994 році Сальніков А.В.захистив дипломну роботу “Синтез, фізико-хімічні дослідження і біологічна активність похідних e-амінокапронової кислоти ”.

З 1994 року на кафедрі розпочато новий науковий напрямок – використання частинок феритів для одержання магнітокерованих фармацевтичних препаратів, який викликав значний інтерес серед студентів наукового гуртка, за цією темою працювали 42 студента, виконуючи дослідницькі та реферативні роботи.

З 1994 по 1998 р. у СНТ працює студент з Лівану – Нур Еддін Хані Дахер, який у 1998 році захищає дипломну роботу (керівник проф. Левітін Є.Я.).

Найбільший вклад у розвиток цієї теми був внесений доц. Онопрієнко Т.О. Найкращі роботи були виконані під керівництвом Тетяни Олексіївни студентами Калініченко А.І. (2001), Пономарьова Л.М. (2002), Рогозіна О.І., Сергієнко О.І. (2002-2003), Дедусенко А.В. (2004-2007).

Під керівництвом Коваль А.О. було проведено синтез та встановлено якісний та кількісний склад наночастинок феритів студентами Гусаровим В.І. (2004), Бондаренко А.М. (2005), Панковою О.В. (2007, 2008).

image7
Доц. Коваль А.О. та студент Гусаров В.І. у науковій лабораторії кафедри (2004 р.)

Студентка Аліна Дедусенко продовжувала займатися науковими дослідженнями з теми магнітних нанотехнологій у фармації протягом усього терміну навчання в університеті. Захистила дипломну та магістерську роботу (2009 – 2010 р., керівники проф. Безуглий П.О., доц. Ведерникова І.О.).

Студент факультету промислова фармація Тищенко Руслан (керівник доц. Рой І.Д., 2001-2003 р.) проводив дослідження з синтезу магнітних рідин із застосуванням електрохімічної стадії окиснення Fe(II) -> Fe(III). У 2001 році зайняв II місце по секції на студентській конференції, наступного року став співавтором патента.

image6

Розробка способу одержання наночастинок магнетиту за участі студента Тищенка Р.
(2002, керівник доц. Рой І.Д.)

image3

Наукова конференція молодих вчених і студентів НФаУ 2001 р.
Завідувач кафедри проф. Левітін Є.Я., студенти наукового гуртка – Пономарьова Л., Калініченко А., Рогозіна О., Тіщенко Р., Солдатов Д. та їх наукові керівники – Онопрієнко Т.О., Рой І.Д., Турченко Н.В., Ведерникова І.О.

image5

Міжвузівська наукова студентська конференція 2010 р.
Призер засідання секції ст. Орловецька Є.О.  (1 курс Ф-21), керівник ст.викл. Турченко Н.В.).
Тема доповіді: “Ефективність побутового доочищення води за допомогою коагулянта”

Бондар Н.Г. (ст. 1 к. Ф2). Синтез карбонових кислот з 1,2,2-триметилциклопентан­новим фрагментом на основі камфори // Доповідь на міжвузівській студентській науковій конференції, 2013 (керівник доц. Цапко Є.О.).

 Разом із студентами СНТ надруковано майже 30 тез доповідей на студентських наукових конференціях, одержано патент України.

Відповідальна за СНТ кафедри к.фарм.н., асист. Ковальська О.В.

Print Friendly, PDF & Email