Историческая справка

B4 Кафедра неорганічної хімії заснована 1921 року, одночасно з відкриттям інституту.

В різні роки її очолювали професор І.С. Тєлєтов (1924-1930), автор понад 70 наукових праць з макро- та мікрогетерогенного каталізу, фізхімії та синтезу, технології виробництва мінеральних добрив в Україні; професори Ю.В. Коршун та Є.В. Милославський (1934-1941).

З 1944 по 1953 рік кафедрою керував кандидат хімічних наук, доцент Е.Й. Креч. Курс неорганічної хімії на цей час складав 120 годин лекцій та 118 годин практичних занять. Науково-дослідна робота була присвячена проблемам елементного аналізу з використанням «вологих» методів спалення органічних речовин.

З 1953 по 1956 рік кафедру тимчасово очолювали за сумісництвом доценти К.М. Скибіна, Є.М. Ворошин, Д.А. Корнієнко.

З 1956 року курс неорганічної хімії викладався при кафедрі фізичної хімії, завідував курсом кандидат фармацевтичних наук, доцент В.А. Семінько. Лекційний курс був скорочений до 102 годин, а потім – до 72-х.

З 1966 року була організована самостійна кафедра неорганічної хімії, яку продовжував очолювати В.А. Семінько.

З 1974 по 1985 рік кафедрою завідував доктор фармацевтичних наук, професор Олексій Кіндратович Сухомлинов. З його ім’ям пов’язаний розвиток наукового напрямку в дослідженні хімії акридину; захищено 2 докторські, 7 кандидатських дисертацій та видано перший посібник «Неорганічна хімія».

У 1986 — 1989 роках обов’язки завідувача кафедри виконував кандидат фармацевтичних наук, доцент Євген Якович Левітін. У цей період було значно розширено та вдосконалено лекційний курс. Особлива увага приділялася біологічному та біогенному значенню елементів та їх сполук, а також механізму їх участі в метаболічних процесах. Розробляються та видаються методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання. Наукова робота була присвячена синтезу гетерилпохідних бензойної кислоти та дослідженню властивостей одержаних сполук.

З 1989 року кафедра неорганічної хімії знову стала курсом на кафедрі фізколоїдної хімії, яку очолював доктор фармацевтичних наук, професор Володимир Іванович Кабачний.

З 1991 року кафедра знову стає самостійною, завідувач – доктор хімічних наук, професор Василь Андрійович Шаповалов (1991-1992). У цей час, у зв’язку зі створенням нового факультету промислової фармації, перед співробітниками постало завдання реорганізації навчального процесу, переопрацювується лекційний курс та лабораторний практикум. Видається низка навчально-методичної літератури: «Тепловые эффекты химических реакций», «Электролиз», «Коррозия металлов» та ін. З метою викладання хімії на підготовчому відділенні видаються методичні вказівки: «Основные сведения о начальных понятиях химии», «Основные законы химии», «Химическая связь», «Строение атома». З 1991 року на кафедрі розробляються нові навчальні програми, вперше почав проводитися іспит з практичних навичок студентів.

З 1993 року кафедру знову очолив кандидат фармацевтичних наук, доцент Євген Якович Левітін. У цей період колектив кафедри вдосконалює всі види навчальної діяльності. Наукова робота присвячена синтезу галоїдопохідних бензойної кислоти та акридинів, створених на їх основі, дослідженню фізико-хімічних та медико-біологічних властивостей одержаних сполук. Результати науково-дослідної та методичної роботи співробітників широко висвітлюються у фахових журналах.

На кафедрі викладаються: загальна та неорганічна хімія, неорганічна хімія, медична хімія. Колективом кафедри створюються підручники, навчально-методичні посібники російською, українською та англійською мовами для студентів усіх спеціальностей та форм навчання, а також методичні вказівки для самостійної роботи студентів. У навчальний процес упроваджуються нові технології, розробляються мультимедійні лекції, комп’ютерні версії тестів для підготовки ліцензійного іспиту «КРОК-1».

Одним із наукових напрямків є аспекти використання магнітних нанотехнологій у фармації. За цією тематикою захищена докторська та дві кандидатські дисертації, одержано 10 патентів України. Науковці кафедри є постійними учасниками «Международной Плесской конференции по магнитным жидкостям» (м.Іваново, РФ).

Доцент І.Д. Рой проводить роботи з підвищення біоінертності металічних виробів остеосинтезу та ендопротезів; досліджує корозійну стійкість матеріалів фармацевтичного обладнання. Результати роботи доповідаються на міжнародних наукових конференціях: Тарту (2008); Монреаль (2008); Чехія, Прага (2008).

Print Friendly, PDF & Email