Історична довідка

Кафедра неорганічної хімії веде свій літопис з 1921 р. – з моменту відкриття Харківського фармацевтичного інституту.

1921–1924 рр. ‑ неорганічна хімія входила до складу курсу «Дослідження фармацевтичних і хіміко-фармацевтичних препаратів», який викладали на кафедрі фармацевтичної хімії (завідувач кафедри і перший ректор Харківського хіміко-фармацевтичного інституту – доктор хімічних, доктор фармацевтичних наук, професор Микола Овксентійович Валяшко).

1924 р. – створена кафедра неорганічної хімії Харківського фармацевтичного інституту. У різні роки її очолювали: професор А.П. Хамадор’ян (1924-1925), видатний учений менделєєвської школи, автор понад 70 наукових праць з макро- та мікрогетерогенного каталізу; прекрасний педагог професор Іван Сергійович Тєлєтов (1924-1930); професори Юрій Васильович Коршун та С.В. Милославський (1931-1941).

У 1941-1944 р. кафедра разом з ХФІ перебувала в евакуації в місті Семипалатинську.

Відновлення матеріальної бази та навчального процесу на кафедрі у 1944-1953 р. здійснював кандидат хімічних наук, доцент Є. О. Креч. Курс неорганічної хімії на цей час складав 120 годин лекцій та 118 годин практичних занять. Науково-дослідна робота була присвячена проблемам елементного аналізу з використанням «вологих» методів спалення органічних речовин та вивченню реакції взаємодії хлору з оксидами металів.

З 1953 по 1956 рік кафедру тимчасово очолювали за сумісництвом доценти К.М. Скибіна, Д.А. Корнієнко (доцент, кандидат хімічних наук; науковий напрямок – хімія піролу і карбопіролідину; втор 7 підручників, понад 20 наукових праць), Є.М. Ворошин (доцент, кандидат хімічних наук; науковий напрямок – спектрографічне дослідження будови фенолів і деяких його похідних; керував 2 кандидатськими дисертаціями).

З 1956 року курс неорганічної хімії викладався при кафедрі фізичної хімії, завідував курсом кандидат фармацевтичних наук, доцент В. А. Семінько. Лекційний курс був скорочений до 102 годин, а потім – до 72-х.

З 1966 року організована самостійна кафедра неорганічної хімії, яку продовжував очолювати В. А. Семінько.

З 1974 р. кафедрою неорганічної хімії завідував професор Олексій Кіндратович Сухомлинов. З його ім’ям пов’язаний розвиток наукового напрямку в дослідженні хімії акридину; захищено 2 докторські, 7 кандидатських дисертацій та видано перший посібник «Неорганічна хімія».

Під його керівництвом наукова діяльність кафедри була присвячена проблемам синтезу та вивчення тонкої структури похідних акридину, дослідженню залежності їх біологічної активності від розташування та природи замісників, що має важливе значення для спрямованого синтезу біологічно активних сполук.

У 1986 – 1989 роках обов’язки завідувача кафедри виконував кандидат фармацевтичних наук, доцент Євген Якович Левітін. У цей період було значно розширено та вдосконалено лекційний курс. Особлива увага приділялася біологічному та біогенному значенню елементів та їх сполук, а також механізму їх участі в метаболічних процесах. Розробляються та видаються методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання. Наукова робота була присвячена синтезу гетерилпохідних бензойної кислоти та дослідженню властивостей одержаних сполук.

З 1989 року кафедра неорганічної хімії знову стала курсом на кафедрі фізичної та колоїдної хімії, яку очолював доктор фармацевтичних наук, професор Володимир Іванович Кабачний.

З 1991 року кафедра знову стає самостійною, завідувач – доктор хімічних наук, професор Василь Андрійович Шаповалов (1991–1992). У цей час, у зв’язку зі створенням нового факультету промислової фармації, перед співробітниками постало завдання реорганізації навчального процесу, переопрацювується лекційний курс та лабораторний практикум. Видається низка навчально-методичної літератури: «Тепловые эффекты химических реакций», «Электролиз», «Коррозия металлов» та ін. З метою викладання хімії на підготовчому відділенні видані методичні вказівки: «Основные сведения о начальных понятиях химии», «Основные законы химии», «Химическая связь», «Строение атома». З 1991 року на кафедрі розробляються нові навчальні програми, вперше почав проводитися іспит з практичних навичок студентів.

З 1993 року кафедру знову очолив кандидат фармацевтичних наук, доцент Євген Якович Левітін (з 2004 р – доктор фармацевтичних наук, з 2006 р. – професор). У цей період колектив кафедри вдосконалює всі види навчальної діяльності. Наукова робота присвячена синтезу галогенопохідних бензойної кислоти та акридинів, створених на їх основі, дослідженню фізико-хімічних та медико-біологічних властивостей одержаних сполук. Результати науково-дослідної та методичної роботи співробітників широко висвітлюються у фахових журналах.

Науково-педагогічний склад кафедри неорганічної хімії у різні роки

У різні роки на кафедрі працювали: Сичова Зоя Григорівна (1965–1996), Безуглий Петро Овксентійович (1969–1971), Осіпенко Лідія Кирилівна (1970–1982), Боровська Наталія Василівна (1974–1982), Іванова Тамара Григорівна (1980–1982), Шевченко Олексій Єгорович (1984–1996), Божкова Надія Андріївна (1986–1996), Клюєва Раїса Гнатівна (1986–2009), Страшний Владислав Володимирович (1986–1988), Рой Ірина Дмитрівна (1993–2017), Зінченко Тетяна Віталіївна (1990–1995), Онопрієнко Тетяна Олексіївна (1993–2012).

Сьогодені на кафедрі працюють 14 співробітників, серед яких 2 доктори наук, професори; 6 кандидатів наук, доцентів; 2 кандидати наук, асистенти, 1 старший викладач; 2 старших лаборанти і 1 лаборант.

Кафедра сьогодні: Левітін Євген Якович (з 1978), Бризицька Алла Миколаївна (з 1982), Турченко Надія Василівна (з 1988), Антоненко Ольга Василівна (з 1995), Ведерникова Ірина Олексіївна (з 2000), Коваль Алла Олександрівна (з 2001), Чан Тетяна Михайлівна (з 2004), Криськів Олег Степанович (з 2010), Цапко Євген Олександрович (з 2012), Ковальська Олена Василівна (з 2013), Олексієнко Тетяна Олександрівна (з 2018).

Навчально-методична література:

1976 р. – Безуглый П.А., Боровская Н.В., Овчинникова М.В., Осипенко Л.К., Сухомлинов А.К., Сычева З.Г. Методические указания по общей и неорганической химии (с описанием опытов полумикрометодом) для студентов первого курса. – Х., 1976. – 86 с.

1981 р. – Сухомлинов, А. К. Методические указания по химии для подготовительного отделения / А. К. Сухомлинов, Е. Я. Левитин, П. Я. Пустовар ; под общ. ред. А. К. Сухомлинова. – Х., 1981. – 48 с.

1983 р. – Сухомлинов, А. К., Боровская Н.В., Пустовар П.Я., Осипенко Л.К., Сычева З.Г. Неорганическая химия. Практикум. – К.: Вища школа. 1983. – 167 с.

У 1998 р. – на кафедрі розпочалась робота зі створення навчально-методичної літератури.

1998 р. – Практикум з загальної та неорганічної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. закладів та фармац. ф–тів вищ. мед. закл. 3–4 рівнів акредитації / Є. Я. Левітін, Р. Г. Клюєва, А. М. Бризицька, В. А. Шаповалов, О. Є. Шевченко, І. Д. Рой, Н. В. Турченко, Т. О. Онопрієнко, Н. А. Божкова, О. О. Катречко. – Х. : Основа, 1998. – 117 с.

2000 р. – Левiтiн, Є. Я. Загальна та неорганічна хімія : підруч. для фармац. ВЗО та фармац. ф–тів мед. ВЗО III–IV рівнів акредитації / Є. Я. Левітін, А. М. Бризицька, Р. Г. Клюєва ; за заг. ред. Є. Я. Левітіна. – Х. : Вид–во НФАУ, 2000. – 464 с. (Перевиданя у 2003, 2009, 2016 зумовлені введенням сучасної української хімічної номенклатури).

2001 р. – Левитин, Е. Я. Неорганическая химия : пособие для студ. заочной формы обучения : учебное пособие / Е. Я. Левитин, И. Д. Рой, Е. А. Катречко. – Х. : Изд–во НФАУ, 2001. – 76 с. (Перевидані у 2009, 2012 р.)

2002 р. – Левитин, Е. Я. Общая и неорганическая химия : учеб. для фармац. вузов и фармац. ф–тов мед. вузов III–IV уровней аккредитации / Е. Я. Левитин, А. Н. Бризицкая, Р. И. Клюева ; под общ. ред. Е. Я. Левитина, 2002. – 536 с.

2003 р. – Laboratory Practicum in general and inorganic chemistry / Ye.Ya. Levitin, R. G. Klueva, A. M. Brizitskaya, I. D. Roy. – Kharkiv : Publishіng house of NPHaU, 2003. – 80 p.

2005 р. Levitin, Ye. Ye. General and inorganic chemistry : The textbook for the students of pharmaceutical universities and pharmaceutical faculties of higher medical education / Ye. Ye. Levitin, I. A. Vedernikova. – Kharkiv : NUPh, 2005. – С. 220.

2006 р. – Черних, В. П. Хiмiя : посiб. для вступникiв до вузiв / В. П. Черних, Є. Я. Левiтiн, Н. В. Турченко. – Вiнниця : Нова книга, 2006. – 368 с. (перевидання 2008 р.)

2012 р. – Неорганічна хімія. Лабораторний практикум : навч. посіб. для фармац. ВНЗ / Є. Я. Левітін [та ін.] ; за заг. ред. Є. Я. Левітін. – Х. : Изд–во НФаУ, 2012. – 148 с.

2017 р. – Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Клюєва ; за заг. ред. Є.Я. Левітіна. – 3-тє вид. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. – 512 с. – (Національний підручник).

2018 р. – Левітін Є. Я., Турченко Н. В., Криськів О. С., Антоненко О. В. Медична хімія: підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» за освітньою програмою «Лабораторна діагностика» / за ред. проф. Є. Я. Левітіна. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2018. – 376 с.

Науково-дослідна робота

1974–1986 – проблеми синтезу та вивчення тонкої структури похідних акридину, дослідження залежності біологічної активності від розташування та природи замісників для спрямованого синтезу біологічно активних сполук.

1986–1993 – синтез гетерилпохідних бензойної кислоти та акридинів, створених на їх основі, дослідження фізико-хімічних та медико-біологічних властивостей одержаних сполук.

З 1994 р. – проф. Є.Я. Левітін започаткував новий науковий напрям – «Нанотехнологічні аспекти використання магнітних рідин у фармації та медицині». За цим напрямком захищені 1 докторська (Ведерникова І. О. «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості наночастинок феритів для створення магнітних фармацевтичних засобів» (2013) і 3 кандидатські (Ведерникова І. О. «Синтез, властивості та біологічна активність магнетиту і магнітокерованої рідини» (2006), Коваль А. О. «Синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей феритів як компонента магнітокерованих лікувальних та діагностичних засобів» (2009), Чан Т. М. “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості магнітокерованого нанокомпозиту Ag@Fe3O4” (2017)) дисертації.

Майже з перших років існування кафедри працює СНТ, до роботи якого заохочуються найкращі студенти першого курсу, деякі з них продовжують свої дослідження й на старших курсах. Науковцями СНТ надруковано 21 тезу доповідей на студентських наукових конференціях, одержано патент України.

Сумарний індекс Гірша співробітників кафедри (Scopus) – 12. Сумарна кількість документів, які індексуються (Scopus) – 50. Сумарна кількість цитувань (Scopus) – 58.

Загальна кількість захищених дисертацій: 2 докторських та 11 кандидатських дисертацій.

Створено лікарські препарати (Анальбен, Анальбен-Ретард, Магнітокеровані мазі для застосування в отоларингології та ін.) різної фармакологічної дії.

На кафедрі викладаються: загальна та неорганічна хімія, медична хімія. Колективом кафедри створюються підручники, навчально-методичні посібники російською, українською та англійською мовами для студентів усіх спеціальностей та форм навчання, а також методичні вказівки для самостійної роботи студентів. У навчальний процес упроваджуються нові технології, розробляються мультимедійні лекції, комп’ютерні версії тестів.

Гортаючи сторінки історії (основні віхи):

1921-1925 рр. – лекції і семінарські заняття з неорганічної хімії проводилися на базі Харківського інституту народної освіти Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

1922-1930 рр. – кафедра займала одну кімнату у виділеній ХФІ будівлі по вул. Московській, 8.

1930-1980 рр. – кафедра розташована в будівлі на пл. Повстання, 17.

B4

1980-1985 рр. – кафедра розташована в будівлі по вул. Мельникова, 12.

1985 р. – кафедру переведено у новий навчально-лабораторний корпус (вул. Блюхера, 4), в якому виділено приміщення площею 379 м2 на 3-му поверсі. У розпорядженні кафедри 4 навчальних і 1 наукова лабораторія.

З 2004 р. – щорічно на кафедрі проводиться олімпіада з неорганічної хімії, в якій взяли участь біля 200 студентів (голова журі – проф. Є.Я. Левітін).

2012 р. – створено сайт кафедри (http://inorgchem.nuph.edu.ua/) – щоденно понад 50 відвідувачів.

2012 – 2015 рр. – на порталі дистанційного навчання НФаУ створено дистанційний курс «Загальна та неорганічна хімія» (2 модулі) і розпочато навчання студентів за очно-дистанційною формою (перший контингент 46 осіб).

2017 р. – вперше в Україні започатковане проведення щорічних Всеукраїнських науково-практичних інтернет-конференцій з міжнародною участю «Nanotechnology and nanomaterials in pharmacy and medicine» (голова оргкомітету – проф. Є.Я. Левітін).

2017 р. – розроблене методичне забезпечення нової дисципліни «Біоактивність неорганічних сполук» (українською, англійською та російською мовами).

У 2019 р. у роботі конференції «Nanotechnology and nanomaterials in pharmacy and medicine» взяло участь 143 учасники (4 з інших країн), 39 установ  України і закордону, 55 публікацій (7 англ. мовою).

Профорієнтаційна робота проводиться серед учнів шкіл Харкова та інших областей України, які в подальшому стають студентами НФаУ.

Кафедра у різні роки

Історичні віхи

Print Friendly, PDF & Email
Демонстраційний експеримент на лекції проф. Сухомлинова О.К. (1978 р.)
Демонстраційний експеримент на лекції проф. Сухомлинова О.К. (1978 р.)
Асистент Левітін Є.Я. з учасником СНТ кафедри (1981 р.)
Асистент Левітін Є.Я. з учасником СНТ кафедри (1981 р.)
Проф. Є.Я. Левітін з учнями (проф. І.О. Ведерникова (ліворуч), доц. А.О. Коваль) (2013 р.)
Проф. Є.Я. Левітін з учнями (проф. І.О. Ведерникова (ліворуч), доц. А.О. Коваль) (2013 р.)
Професор Сухомлинов О.К. під час лекції (1980 р.)
Професор Сухомлинов О.К. під час лекції (1980 р.)
Програма студентської наукової конференції (секція синтезу), 1980 р., голова секції - проф. Сухомлинов А.К.
Програма студентської наукової конференції (секція синтезу), 1980 р., голова секції - проф. Сухомлинов А.К.
Відкрита лекція доц. Боровської Н.В. (1979 р.)
Відкрита лекція доц. Боровської Н.В. (1979 р.)
Асистент Бороненко Т.В. під час лабораторного заняття (1983 р.)
Асистент Бороненко Т.В. під час лабораторного заняття (1983 р.)
Зустріч зі студентами з Лівану (1983 р.)
Зустріч зі студентами з Лівану (1983 р.)
Засідання кафедри (1994 р.)
Засідання кафедри (1994 р.)
Доцент Шевченко О.Є. синтезує похідні дикарбонових кислот (1986 р.)
Доцент Шевченко О.Є. синтезує похідні дикарбонових кислот (1986 р.)
Аспірант Левітін Є.Я. синтезує похідні акридину (1975–1978 рр.)
Аспірант Левітін Є.Я. синтезує похідні акридину (1975–1978 рр.)
Аспірант Левітін Є.Я. синтезує похідні акридину (1975–1978 рр.)
Аспірант Левітін Є.Я. синтезує похідні акридину (1975–1978 рр.)
Доцент Левітін Є.Я. під час лекції на підготовчому факультеті (1987 р.)
Доцент Левітін Є.Я. під час лекції на підготовчому факультеті (1987 р.)
Проф. Левітін Є.Я. з випускниками іноземного факультету (2010 р.)
Проф. Левітін Є.Я. з випускниками іноземного факультету (2010 р.)
Старший викладач Турченко Н.В. зі студентами спеціальності ТФП (1995 р.)
Старший викладач Турченко Н.В. зі студентами спеціальності ТФП (1995 р.)
Доцент Бризицька А.М. проводить методичну нараду (1985 р.)
Доцент Бризицька А.М. проводить методичну нараду (1985 р.)
Доцент Левітін Є.Я. на науковій конференції (1988 р.)
Доцент Левітін Є.Я. на науковій конференції (1988 р.)
Доц. Коваль А.О. та студент Гусаров В.І. у науковій лабораторії кафедри (2004 р.)
Доц. Коваль А.О. та студент Гусаров В.І. у науковій лабораторії кафедри (2004 р.)
Нагородження переможців І етапу Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Неорганічна хімія». Голова журі, проф.Левітін Є.Я., доц. Криськів О.С. (2019 р.)
Нагородження переможців І етапу Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Неорганічна хімія». Голова журі, проф.Левітін Є.Я., доц. Криськів О.С. (2019 р.)
Студентське наукове товариство (1981 р.)
Студентське наукове товариство (1981 р.)
Президент НАН України Б. Є. Патон вручає сертифікат проф. Є.Я. Левітіну – учаснику науково-практичного семінару «Нанофармація в Україні» (Київ, 2013 р.)
Президент НАН України Б. Є. Патон вручає сертифікат проф. Є.Я. Левітіну – учаснику науково-практичного семінару «Нанофармація в Україні» (Київ, 2013 р.)
Print Friendly, PDF & Email